.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מספר שאלות לכבוד הרב: 1. מדוע בספרי הנביאים מוסיפים לשמות את האותיות ה-ו, לדוגמה ירמיה- ירמיהו,יורם-יהורם וכדו'. ומה הכלל בזה? 2. איך יש להגות את התנועה שווא פתח. כשווא או כפתח? 3. האם מותר ללמוד תורה בשכיבה?

בשו״ת תורה לשמה (סימן שסז) נשאל אודות אחד שהוא יושב ולומד גמרא או בספר אחד מספרי הקודש, ויש לו טורח בישיבתו, ולכן רוצה לשכב על צידו או על גבו או על ביטנו וללמוד, אי שרי או דילמא אין זה דרך ארץ ללמוד כך.
והשיב, דמצינו בגמרא זבחים (ה.), שריש לקיש היה שוכב על ביטנו בבית המדרש ומקשה קושיא, כיעו״ש. ולכן גם זה שטורח לו הישיבה, ועושה כן כדי לנוח, אין הכי נמי דשרי. אך לא יתמיד הרבה בזה, אלא מעט עד שינוח.
ע"כ. וכן בשו"ת שערי צדק (לגר״ש חיררי סימן כא) הביא שכך נהג גברא רבה אחד כשהיה חלש. ע״ש.
כ׳׳כ בשל״ה הק׳ (שבועות) דחיוב לימוד התורה ביראה מחייב שלא ללמוד דרך תענוג ולא כששוכב על צידו, וכ״כ גם בסוף פרשת יתרו וז״ל מי שרוצה לזכות בכתר תורה כאילו קבלה עתה מסיני ילמוד ברתת ואימה ויראה, לא דרך תענוג ובישיבה וסמיכה עכ״ל.
 
ועיין בספר 'היכל הקודש' [עמ' שע"ט] שהקשה מהיכן יש להוכיח שאין לעשות כן? שאם נאמר משום שתורה צריכה לימוד ביראה (כמ״ש בברכות כב.) הרי הגמ' בברכות אומרת (יג:) שאסור לקרות ק"ש פרקדן ואפילו מצלי [מוטה] גם אסור, הא על צידו מותר. וכיו"ב כתבו הפוסקים (א"ח סי׳ סג) מכאן רואים שאין מיעוט יראה בקורא כששוכב על צידו אף בק"ש שצריכה קבלת עול מלכות שמים. ומשו"ת תורה לשמה שם מוכח שגם על צידו אמר דלכתחלה לא (כיעו"ש בשאלה).
ועיין שם שמסיק על פי המובא בזוה״ק (נח דע"ב.) דאמר ר׳ יהודה, דאפ׳ חד דיתיב ולעי באורייתא שכינתא עמיה, ומה שכינתא הוא ואנא שכיב בערסאי. ע״ש. הרי לפנינו, כשאשר שכינה לפניו, לכתחלה אין בשום אופן ללמוד בשכיבה, ומשמע אף במוטה על צידו לגמרי. עכ"ל.
 
על כל פנים מכל זה מוכח שהאיסור הוא לא מן הדין, ולא הובא בתלמוד או בשו"ע, אלא על פי המוסר והזוהר, כדברי השלה"ק והזוה"ק פ' נח.
ושוב ראיתי בשו"ת 'שער שלמה' [זוראפה סי' עג עמ' נה, הו"ל שנת תרל"ח] שכתב כן וז"ל:
"ואם כן נקטינן דמדינא מותר ללמוד בהטיה, ומה שכתבו השל"ה ושאר ספרי המוסר שאסור ללמוד כשהוא מוטה, וכן משמע קצת מדברי הזוהר כו' אינו אלא משנת חסידים משום 'הכון וכו' וחוק המוסר" עכ"ל.
מסקנה – מי שהתעייף מלימודו ורוצה להקל ללמוד בשכיבה,  מותר לו בלא פקפוק, עד שיאזור כח. ואם ירצה לעשות כן אף בלא עייפות, מדינא יש להתיר, וממידת חסידות יש להמנע.
 
 

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות