.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for מס' שאלות לכבוד הרב

שלום,
א. שאלתך טובה, ויתכן שהיות והדעה הזאת נדחתה בגמרא, שהרי הגמ' טענה שאיוב היה, והוכחתה מכך שהוזכר שמו ושם עירו, לכן בא האיבן שועיב להסביר את דברי שמועתו של אותו חכם, וביאר שאכן הוא שמע נכון – שאיוב לא היה ולא נברא, אך סבר בטעות כפשוטו שזה משל, ואין זה נכון, כפי שבצדק דחאתו הגמ', אלא התכוונו לומר לו שכל עניינו נכתב לצורך משל ולא כדי לספר עליו, אך החכם הזה לא הבין מה שאמרו לו וסבר שאמרו לו שאיוב משל היה כפשוטו. כנלע"ד, ודו"ק.

ב. 1. יתכן והגמ' התכוונה לומר שטענותיו הן כפירה בתחיה"מ, מבלי להכנס אם הוא עצמו האמין בהן או שאמרן מן הפה ולחוץ. 2. יתכן והגמ' סבורה שאם היה מסוגל להוציא זאת
מפיו אין זאת אלא שבדק מן הדק היה לו סברא כזו, ועליה נתבע.

ג. בנוגע למשלי – כסיל לעומת חסר לב –
המלבי"ם מסביר "הכסיל הוא יודע חקי החכמה ונלוז [וסוטה] ממנה מפני תאותו, מפני שחוקי החכמה הם מתנגדים ליצרי לבו הרע", ומפני מה הוא נלוז וסר מן החכמה? מפני שהוא "חסר לב – ר"ל שחסר לו כח המושל לעצור בעד תאותו".

ד. לב מלכים ושרים ביד ה' – האם אתה מבין שכל החלטה של המלך היא מאת השם?? ודאי שאינו כן, אלא משמעות הדברים שפעמים והקב"ה מתערב בהחלטותיו כשהדבר נצרך. אבל אין משמעות הדברים שכל החלטותיו אינן בידו אלא ביד השם. ולכן בחמש המכות הראשונות ה' לא התערב בהחלטותיו ובכ"ז הקשה לבו מעצמו.

ה. בנוגע לפגיעה בעמים רבים — דברינו נאמרו לדעת המפרשים הנוקטים שיש כח ביד בעל בחירה להזיק גם למי שלא נגזר עליו נזק, כדעת האוה"ח הקדוש הרד"ק ועוד.

ו. אין ראיה מנס נאמר שם בהקשר למצב בו רצו לקבוע הלכה על פי נס, נגד המקובל לנו – אחרי רבים להטות. כמו כן נס הוא דבר חלש מפני ש"אפשר שיעשה בלאט או בכישוף" כלשונו של הרמב"ם, עם כל זה אל תשכח שהקב"ה שלח את משה עם נסים לשכנע את בנ"י ואת פרעה, וה' עשה מופת לחזקיה ע"י שוב השמש עשר מעלות אחורנית ועוד. כך שנס שאינו נעשה בלאט ובכישוף – יש ממנו ראיה לאמיתות הבורא והיותו כח עליון.
ובפרט כאן שאין זה נס פשוט אלא שידוד מערכות הטבע – האדמה פוצה פיה ובולעת את קרח וכל עדתו וכל הרכוש – ואפילו מחט מקצה המחנה קרבה ונכנסה לבור. דבר זה לא ניתן לעשות בלאט או בכישוף, כפי שלא ניתן לקרוע את ים סוף בכשפים, או להעמיד חמה ולא אץ לבוא כיום תמים על ידי כשפים.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות