השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for סעודה נוספת בשבת – מותר?

שלום
אין שום איסור להוסיף על סעודות השבת. ויש אף דעה בגמ' [שבת קיז: ר' חידקא] שאדם צריך לאכול ארבע סעודות בשבת. ובפוסקים אף מובא שאם אוכל בשבת סעודה נוספת אחר הסעודה השלישית שמותר לו אף לשטוף את הכלים לאחר סעודה ג' כיון שהם לצורך השבת [תוס' ריד שבת קי"ח., ב"י סי' תקיד וכן פסק במשנ"ב שכ"ג סק"ח]. והבא"ח כתב שאם אדם אוכל עוד סעודה בין סעודת שחרית לשלישית – לכו"ע לא חוזר על רצה.
אלא שיש הנוקטים [תוס', רא"ש, רמב"ן ורשב"א] שאין זמנים מסויימים לג' סעודות, ולפ"ז ראוי לכוון שלא לקיים בזה מצוות סעודה ב', שאל"כ לשיטתם קיימת בזה מצוות סעודה שניה של שבת. עכ"פ להלכה אנו נוקטים שיש לג' סעודות זמנים קבועים, ואם כן גם אם יאכל עוד סעודה בערב תחשב הסעודה של הבוקר סעודה שניה מצד הזמן שלה שהוא הבוקר.

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128