השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 

Answer for שמיעת דברי תורה לפני ברכות התורה

נחלקו הפוסקים האם מותר להרהר בד"ת קודם ברכה"ת. לדעת הגר"א אף הרהור אסור, ולדעת השו"ע מותר [או"ח סי' מ"ו].
לפי זה מותר לשמוע ד"ת מקלטת, שהרי אינו מוציא בפיו, אלא שומע ומהרהר בלבד.
עם כל זה אין הדבר מוסכם, היות ויש אומרים שבשמיעה חמיר טפי מהרהור, כפי שמצינו ששומע כעונה, ולכן יש לאסור. [שו"ת הלכות קטנות, אורחות חיים, קרן לדוד ערך השולחן, בא"ח, תהל"ד ועוד, ודלא כהרב חיד"א שמתיר].
אלא שעדיין יש מקום לחלק -שזה בשומע מאדם, שאז אכן שומע כעונה, משא"כ בשומע מקלטת.
אלא שדעת הגר"ח קנייבסקי שליט"א שאף בשומע מקלטת חשיב כדיבור לברך ע"ז ברכות התורה.
למסקנה:
מן הדין מותר לשמוע קלטת קודם ברכה"ת. ואם יכול להחמיר שלא לשמוע ד"ת קודם לברכות התורה תבוא עליו ברכה. מומלץ מאד במצב כזה לברך מיד ברכה"ת לאחר נט"י, וכך תוכל גם לקרוא ק"ש מחשש שמא יעבור הזמן, וכן לשמוע ד"ת.
(רק מה שצריך במצב כזה לשים לב מאד שלא לחזור בטעות ולברך את ברכה"ת, כשתברך את שאר ברכות השחר).

Print Friendly, PDF & Email

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128