שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךאיזה בית מקדש היה מפואר יותר – של שלמה או של הורדוס?
בועז שלוםבועז שלום צוות asked 6 חודשים ago

שלום לכבוד הרב
היה לנו ויכוח האם בית המקדש של שלמה היה מפואר יותר או בית המקדש שבנה הורדוס שעליו אמרו חז"ל שלא היה בנין יפה ממנו?
תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 6 חודשים ago

שלום
בענין זה נחלקו הדעות, וכפי שנפרט.
הרד"ק כתב שבספר יוסף בן גוריון איתא שהבנין שבנה הורדוס לא נראה מעולם בנין טוב ונאה כמוהו [חגי ב-ט]. וזה כפשוטו של מקרא [שם] "גָּד֣וֹל יִֽהְיֶ֡ה כְּבוֹד֩ הַבַּ֨יִת הַזֶּ֤ה הָאַֽחֲרוֹן֙ מִן־הָ֣רִאשׁ֔וֹן אָמַ֖ר ה֣' צְבָא֑וֹת".
וכ"כ הספורנו [בפרשת פקודי לח כד] שהעושר שבבנין הורדוס הי' יותר מבית הראשון.
וכן נראה מרש"י בסוכה [דף נ"א ב' ע"מ]: "מי שלא ראה בהמ"ק בבנינו לא ראה בנין מפואר מעולם מאי היא" ופירש"י – איזה מן הבנינים – של שלמה או של נחמיה בן תכליה או של הורדוס שסתרו ובנאו? "אמר אביי זה בנין הורדוס".
הרי נראה מרש"י שבנין הורדוס היה יותר יפה מבנין שלמה.
אולם האברבנאל כתב שלא היה בנין הורדוס יותר נאה מבנין שלמה. וכן נראה מהמהרש"א שם בסוכה יעו"ש.
[והנה בב"ב דף ג' א' פליגי רב ושמואל אם גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון הוא בשנים או בגובה ולא פירשו ביופי ובעושר. ולכאורה משמע מזה שלא היה בנין הורדוס יותר יפה מבנין שלמה. אולם י"ל דהגמרא לא נקטה יופי ועושר מפני שזה היה רק בזמן בנין הורדוס, אבל לא כל ימות בנין בית שני, ואילו מהפסוק משמע שקאי על כל משך בית שני ולכן פירשו שגדול בשנים או בנין. רנת יצחק על חגי ב' עמ' שלז].

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א