.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועביאור בדברי הר"ש מאוסטרופולי באגרתו
סמדר שרייבר נשאל לפני 4 שנים

באיגרת הקודש של רבי שמעון מאסטרופוליה כתוב שבשמות: דעב, צדא, כשחב, ניגפו המצרים, נרפאו ישראל, ונרמז במה פשעו שנגזרה גלות. הבנתי את השניים הראשונים. ולא נתברר לי במה פשעו, או לפחות איך מגיעים לזה מהרמז? פסח שמח, סמדר

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

לד"ר סמדר שלום
מסרנו שיעור על כל האגרת של הר"ש מאוסטרופולי כאן. תוכלי לשמוע ביאור נרחב על כל האגרת.
בנוגע לשורות שציטטת – הן לא מופיעות בכל הנוסחאות, אלא בחלקן, ולכן בחלק מן הדפוסים הניחום בסוגריים.
הדברים לא מבוארים בדברי הרב [כיצד נרמז במה פשעו שנגזרה הגלות?], ולכן מובן מדוע הושמטו בחלק מן הנוסחאות.
חיפשתי בספרים, ומצאתי התייחסות בספר 'באר מים חיים' [שמות י-ה] וז"ל:

"ואכל את יתר הפליטה הנשארת וגו'. פירוש כי זה הפליטה הנשארת יתרון הוא כי חז"ל (תנחומא סוף וארא) אמרו בפסוק (שמות ט', ל"ב) והחטה והכוסמת לא נכו כי אפילות הנה. פלאים עשה הקב"ה בהן שלא לקו כי אף את כל עשב השדה הכה הברד אלא שבהם עשה הקב"ה פלאים וכו'. ולכאורה צריך להבין על מה הפליא הקב"ה להגדיל נסיו עם פרעה לעשות לו טובה להשאיר לו חטה וכוסמת ואמנם כי פרעה היה צריך ללקות במכת הארבה במדה כנגד מדה מה שעשה לישראל כמאמר חז"ל (שמות רבה י"ג, ו') וגם לאשר כתבנו למעלה בפסוק למען שתי אתתי אלה וגו', כי היה צריך פרעה להלקות בכל האותיות הנאמרים בעשר מכות שפרעה היה נלקה בהם לפי שאלה האותיות היו בקליפה תחת יד שיעבוד מצרים.
ועל כן כתוב בקיצור האר"י ז"ל (פלאים רבות שער יציאת מצרים) כי באלו המכות נרמז החטא של אבותינו שגרמו ירידת מצרים. כי חטא אבותינו גרם להשליך האותיות האלו בקליפת מצרים. ועל כן הוכרחו ישראל לירד למצרים להשתעבד תחת ידם כאשר משלה הקליפה ההוא באותיות ניצוצי הקדושה ההם. ועל ידי העינוי והשיעבוד, וד' דברים הטובים שהיה בישראל בעודם במצרים (ויקרא רבה ל"ב, ה') ביררו והוציאו אותן האותיות מן הקליפה. והם עצמם שהכו את אלהי מצרים ועמו להיות נשקעים שוקעים את שוקעיהם ונהרגים הורגים את הורגיהם לנקום נקמתם מהם כי מיניה וביה אבא שדי ביה נרגא הכל כאשר כתבנו למעלה ועיין שם. ועל כן הוצרך הקב"ה לגמור על ראש רשעים כל אלו האותיות שהיו תחת ידם במאסר הקליפות. ואם היה הברד מכה את הכל עד שלא ישאר כלום לא היה שייך לשלוח מכת הארבה כי מה יעשו פה ועל כן פלאי פלאים נעשה בהם שהחטה והכוסמת לא לקו בכדי שיבא הארבה לכלותם לדונם מדה כנגד מדה ולגמור כל אותיות המכות על ראשם ולזה אמר ואכל את יתר הפליטה הנשארת כי זה אשר נשאר הוא כעין הבריחה והפליטה שנמלט מן הברד בפלאי פלאים והוא יתר הפליטה שיתרון הוא כי על מה ישאיר הקדוש ברוך הוא מאכל לאויביו בדרך הנס ולא היה רק כדי שיבא הארבה ויאכלנו כאמור".

ומצאתי מי שביאר את הענין בביאור ארוך, ניתן לראות זאת כאן>>
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

18 + 1 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות