שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודביאור דברי חז"ל כשכתוב כאילו
Avatarיוסף נשאל לפני 9 חודשים

שלום!
רציתי לשאול, האם כשכתוב בחז"ל לשונות כמו : מעלה עליו הכתוב , וכן "כאילו בנה מחורבות ירושלים" וכן על זה הדרך,  האם זה נחשב ממש שהדבר נעשה וזה באותה רבה ודרגה או שמא באמת זה שכר רק כאילו ובאמת מי שעושה את אותה פעולה ממש מעלתו גדולה יותר.
ואולי מפורש בשו"ת הריב"ש (סי' קמא) שזה רק בכאילו ולא ממש, אשמח אם הרב יאיר את עיני.

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 9 חודשים

ליוסף שלום
בשו"ת חקרי לב ח"א ס ב' כתב במי שנתחייב קרבן חטאת בזמן הזה אם מתכפר לו לגמרי בקריאת פרשת חטאת והיינו אם כשיבנה בית המקדש יהיה חייב להביא קרבנו בפועל או דילמא שכבר נתכפר לו וכתב דמה שאמרו כל העוסק וכו' כאילו הקריב וכו' לא הוי ממש כהקרבה תדע דאמרו בש"ס כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה כל המתגאה כאילו וכו' וכאלה רבות בדברי חז"ל ומי איכא סלקא דעתין שיתחייב סקילה כעבודה זרה ממש?
וכ"כ בשו"ת לב חיים ח"א סי' כ"ט להביא ראיה מדברי הריב"ש סי' קעא שאמרו הגאונים והרשב"א שהעובר על החרמים והשבועות הוי כעובד עבודה זרה, שחז"ל הפליגו להגדיל העוון, ודרך חכמים להפליג בהגדלת העוון כדי שישמר האדם מהכשל בהם.
וכן הביאו בשם האדמו"ר מאוסטרובצא ועוד שמה שאמרו שתענית דיבור כאילו התענה כמה תעניות, וכן פדיון תענית כאילו התענה פ"ד תעניות, שאינו ממש אותו דבר, אלא כל ההתעניות של 'כאילו' מועיל לעבירות של 'כאילו' – 'כאילו' עובד עבודה זרה וכד'.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

5 + 12 =

ענייני חג השבועות

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב