.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפהבית דין כמלמדי זכות על הרוצח – הרי בזה יתרבו רוצחים?
עידן נשאל לפני 9 חודשים

שלום לרב בועז היקר

במקומות רבים מובא שחכמים בבית הדין היו מנסים בכל מצב כמעט ללמד זכות על חייבי מיתות ב"ד, כמו רוצחים וכיו"ב (כמו "מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים", סנהדרין, ט ע"ב).
רצינו להבין – מה עם הצד של ריבוי רוצחים בעקבות זיכויים בדין?
מה עם הצד של משפחת הנרצח?

בברכה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 9 חודשים

לעידן שלום
יש משנה וגמ' שמבארת מה עושים כשאין ראיות מספיקות כדי להרגו בבית דין, אך מאידך ברור שהוא הרוצח:
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף פא עמוד ב
משנה. ההורג נפש שלא בעדים – מכניסין אותו לכיפה, ומאכילין אותו לחם צר ומים לחץ [ומת מעצמו שלא על ידי הב"ד].
גמרא. מנא ידעינן? – אמר רב: בעדות מיוחדת. ושמואל אמר: שלא בהתראה. ורב חסדא אמר אבימי: כגון דאיתכחוש בבדיקות, ולא איתכחוש בחקירות. כדתנן: מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים.
והגמ' שם ממשיכה ומבארת מהי אותה 'כיפה' שלשם כונסים אותו ומת מיתת עצמו:
ומאכילין אותו לחם צר ומים לחץ. מאי שנא הכא דקתני נותנין לו לחם צר ומים לחץ, ומאי שנא התם דקתני מאכילין אותו שעורין עד שכריסו מתבקעת? – אמר רב ששת: אידי ואידי נותנין לו לחם צר ומים לחץ עד שיוקטן מעיינו, והדר מאכילין אותו שעורין עד שכריסו מתבקעת. ע"כ.
אוסיף ואביא את דברי הגמ' עם ביאור 'חברותא' לייתר הבנה:
חברותא סנהדרין דף פא עמוד ב
אמר פירש רב: הכא במאי עסקינן בעדות מיוחדת, היינו: כגון שהיו שנים רואים אותו, האחד מחלון זה והשני מחלון אחר, ואין עדותם מצטרפת לחייבו מיתת בית דין אף שאמת הדבר, ולכן מכניסין אותו לכיפה.
ושמואל אמר: כגון שהרג שלא בהתראה.
ורב חסדא אמר אבימי: כגון דאיתכחוש בבדיקות ולא איתכחוש בחקירות, היתה הכחשה בין העדים, אך לא היתה הכחשה זו באחת משבע חקירות שחוקרים את העדים, אלא בכל אלו הושוו ביניהם, אך בבדיקות שבדקו אותו שם היתה הכחשה ביניהם, וכדתנן [לעיל מ א]:
מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים [שהיו מעידים עליו שהרגו תחת תאנה, ובדק בן זכאי: תאנה זו עוקציה גסין או דקין], ובדיקה זו בדיקא יתירא היא, ואף שאם הוכחשו בה אין הורגים אותו במיתה שנאמרה בו, מכל מקום מכניסין אותו לכיפה.
שנינו במשנה: ומאכילין אותו לחם צר ומים לחץ:
ומקשינן: מאי שנא גבי כיפה דהכא, דקתני: נותנין לו לחם צר ומים לחץ, ומאי שנא גבי כיפה התם במשנה הקודמת, דקתני: מאכילין אותו שעורים עד שכריסו מתבקעת!?
אמר תירץ רב ששת:
אידי ואידי בין כאן ובין כאן: נותנין לו לחם צר ומים לחץ עד שיוקטן מעיינו [בני מעיו], והדר [ולאחר מכן] מאכילין אותו שעורים שהם מתנפחים במעיו, עד שכריסו מתבקעת מאחר שקטנו בני מעיו.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

17 + 16 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות