.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודבמשנה בבא בתרא [ב, ד] 'מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו' – אפשר הסבר?
הרב בועז שלום צוות נשאל לפני 6 שנים

למדנו משנה זו אך לא הצלחנו לעמוד על הביאור והציור במה בדיוק מדובר. נודה לרב אם יוכל להאיר את עינינו.

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום

אפשר לשמוע את ביאור המשנה הזו בשיעורים שלנו למשנה כאן, בכל אופן אבאר את הסוגיא בס"ד.

המשנה בבא בתרא [פ"ב מ"ד] מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו לא יסמוך לו כותל אחר אא"כ הרחיק ממנו ד"א.
דריסת הרגל של העוברים ושבים סמוך לכותל חבירו מחזקת את יסודות הכותל.
סמיכת כותל – ממעטת את דריסת הרגל.
לפי זה לא מובן מדוע אם כן מדברת המשנה על מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו, ולא על הבונה כותל ליד חבירו?

רבא [כב:] מעמיד את המשנה שהכותל הראשון נפל, ונאסר לבנות מחדש את הכותל אא"כ ירחיק גם אותו ד"א.
לפי זה לא מובן מדוע צריך התנא לדבר על כותל שהיה שם, ולא אומר "הבונה כותל ליד חבירו ירחיק ד"א"?
מבאר הרא"ש והטור שהחידוש הוא שהגם שהיה כותל ימים רבים, והו"א שכבר נידוש העפר כראוי, קמ"ל שאעפ"כ צריך להרחיק גם בכותל החדש ד"א.
התוי"ט תמיה על זה – וכי אם לא היה כאן כותל לא היה נידוש כבר קודם לכן?? אדרבה, היה זה מקום מעבר גדול ורחב לרבים! וכן התוס' נותרו בקושיה.
הנמוק"י יוסף בשם הגאונים מעמיד שמי שהיה לו כותל  סמוך לכותל חבירו בפחות מד"א, שבתחילה הרשהו לסמוך, אעפ"כ לא יסמוך כותל אחר לכותל של עצמו, אלא אם כן הרחיק ד"א מהכותל של עצמו, היות והדריסה של הרגל שדורסים סמוך לכותל של עצמו מועילה גם לכותל חבירו, ועכשיו אם יסמיך כותל נוסף לכותל הראשון של עצמו [בלא הרחקת ד"א] ימנע את הדריסה הזו.
הרמב"ם וכן פירש הרע"ב – מי שהיה לו כותל סמוך לשל חבירו בצורה של ר', ובא לעשות כותל שני לצורה של ח', אסור אלא אם כן הרחיק ד"א כדי שהמקום בין הכתלים יהיה רחב, ויוכלו לדוש בו רבים.
ותמוה למה צריך להעמיד בכזו צורה? למה לא אמר בפשטות לא יסמוך כותלו לכותל חבירו אא"כ הרחיק ד"א?
ביאר הסמ"ע [שו"ע קנ"ה] שהחידוש הוא שהגם שהיה שם לראובן כותל מכתחילה כמין ר', והייתה מונעת את רוב העולם מלהתקרב לכותל של שמעון, [שאינם שוטים ללכת צמוד לכתלים, אלא מקצרים באלכסון] עם כל זה צריך להרחיק ד"א. "וגם בזה אין לבי מתיישב" מסיים הסמ"ע שהגם שאין רוב עוברים ושבים כשיש כמין ר', עכ"פ כשיש כמין ח' ודאי שיתמעטו עוד יותר אף אם הרחיק ד"א, ומדוע הותר הדבר?

של מי הזכות לבנות כאן? מה הזכות שלו למנוע ממני לבנות בסמיכות אליו?
יש מהראשונים שסוברים שהרחקת ההילוך אינו משום הרחקת נזיקין, אלא מדובר שיש לבעל הכותל הראשון זכות בד"א שליד כותלו כגון שקנה את הכותל מהמלך ונשתעבדו לו הד"א הסמוכות. ולכן השני שבא לקנות מן המלך צריך להרחיק ד"א שכבר נשתעבדו לראשון [ר' שלמה בר אברהם, הובא ברבינו יונה ורשב"א ועוד].
או שהמשנה עוסקת במקרה שהראשון זכה בקרקע הפקר ובנה שם כותל וזכה בד"א הסמוכות לו, וכן השני צריך להרחיק [רן ריטבא נמוק"י].
או שהחזיק בכותל שלש שנים שבכך יש לו חזקה גם לד"א הסמוכות לו. [רבינו יונה].
יש ראשונים שסוברים שאף מניעת דוושא היא מדיני הרחקת נזיקין [תוס' וקצוה"ח].
 
באיזה כותל מדובר כאן?
על פי רב ורבי אושעיא לפי ביאורו של רבי יוסי ברבי חנינא – מדובר או בעיר ישנה ובכותל גינה – שאין דרך לדרוך מבפנים, ונצרכת הדריסה מבחוץ, או בעיר חדשה ואז אפילו בכותל חצר צריך לדריסה. [רמב"ן רשב"א ר"ן]

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

3 + 16 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות