שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהבסיס לדבר האסור והמותר – צריך להסיר את המותר בעת השלכת הפסולת?
Avatarא נשאל לפני 12 חודשים

ב"ה
שלום לרב!
ידוע שכדי לא לבטל כלי מהיכנו צריך לשים גרעין וכד' בצלחת ריקנית ואז יהיה מותר לתת לתוכה פסולת שבזה יש גם דבר המותר, שזה הגרעין יחד עם הפסולת.
השאלה היא האם אני צריך לקחת את הגרעין הטוב, לאחר שארוקן את הצלחת מהפסולת, או שאפשר לזרוק הכל יחד עם הגרעין הטוב?
הספק שלי הוא, שאם אזרוק את הגרעין משמע שהוא בעצם גם פסולת, אז לכאורה אין לי דבר מותר ודבר אסור…
תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 12 חודשים

שלום
בשאלתך דן הילקו"י [שבת א' סי' רס"ה עמ' שס"ט סעיף י'] ונצטט את לשונו:
"יש מי שאומר [מנוחת אהבה לר"מ לוי], שאם נותן בצלחת אוכל שסופו לזורקן, כגון חתיכת פת קטנה, או שקד אחד, ואינו אוכלו אחר כך, אלא זורקו עם הקליפות לאשפה, נמצא שאין הדבר המותר חשוב בעיניו מן הקליפות, ונעשית הצלחת בסיס לדבר האסור. אולם אין דבריו נכונים לדינא, וגם כשבדעתו לזרוק את הקליפות עם חתיכת הפת אין בזה איסור מבטל כלי מהיכנו. ובפרט כשהוא לשעה קלה, וכמבואר".

והוסיף בהערה –  "דזה אינו, שהרי נפסק בש"ע (סי' שח סעיף כז) עצמות שראויים לכלבים, וקליפות שראויות למאכל בהמה, מותר להעבירם מעל השלחן. והיינו בידים כדפירש רש"י בדף קמג. ואע"פ שנוטלם לזורקן לאשפה ואינם חשובים בעיניו. והוא הדין בחתיכת פת או שקד שנותנן לתוך הצלחת. דהא בשעה שנתן את אותה חתיכת פת, היתה ראויה לאכילה, ושם אוכל עליה, ומותר גמור הוא, ואחר שנתן את הקליפות לתוך הצלחת, נמלך בו ואינו רוצה לאכול עוד את הפת מחמת הקליפות, ושפיר דמי לטלטל את הצלחת, כיון שהותרה מעיקרא, ולא נאסרה במחשבה בעלמא. וכן מבואר בביאור הלכה [להלן]" עכ"ד, ע"ש עוד בארוכה.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

4 + 8 =

ענייני חג השבועות

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב