.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךבעניין דוד ובת שבע – מדוע שולח דוד את אוריה לביתו?
אייל הלוי נשאל לפני 5 שנים

שלום הרב.

רציתי לדעת אולי לרב יש ביאור מדוע דוד המלך מצווה את אוריה לירד לביתו, הרי אם בת שבע נתגרשה ממנו, על הצד שנתקדשה לדוד, הדבר טעון ביאור – שכעת אוריה יהיה עם אשת איש, ואפילו לא נתקדשה לדוד – איזה תועלת תהיה במעשה זה.

בתודה מראש.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

לרב אייל שלום
הסיבה הפשוטה ששלח דוד את אוריה לביתו הייתה מפני שדוד רצה שהבן שיוולד ייוחס לאוריה, וכך לא יוודע שהיא הרה לדוד ויימנע בזיון המלך.
אכן האברבנאל מצא כאן מקום אשמה לדוד, אך בשל ב' בעיות אחרות הנובעות מכך:
א. שבכך יכרית שם אביו דוד ממנו, שכולם יחשבו שהיא הרה לאוריה ולא ידעו שהוולד הוא בנו של דוד, ויכולה לצאת תקלה שיבוא להתחתן עם קרובתו האסורה לו ועוד.
ב. למ"ד שכל היוצא למלחמת ב"ד גט כריתות על תנאי כותב לאשתו, שאם לא ישוב מן המלחמה – תהיה מגורשת, וכאן ששב לביתו נתבטל הגט – ונמצאת אשת איש למפרע, ודוד יוצר בכך מצב שהוא חטא באשת איש למפרע?
על שתי השאלות הללו השבנו בשיעורנו לתנ"ך על פי המלבי"ם, ונצטט את תשובת המלבי"ם (שמואל ב פרק יא – ו):
מלבי"ם  וישלח דוד אל יואב. "הנה פה מקום האשמה השנית שזכר מהרי"א מה שרצה שישכב אוריה את אשתו ויכרית שם בנו מבית אביו?
הנה גם לזה יש מענה – שאחר שדוד ידע האמת שהוא בנו, ישמור זאת בלבו לעת מצוא, כשיגדל הילד – יגלה [לו דוד] שהוא בן המלך ושיימנע מקחת מזרע המלך. ואם היה גט גמור היה מתקן את הכל". [בזה תשובה לשאלה א'].
"וגם לדעת המפרשים שהיה גט על תנאי שלפי זה כבר רצה לחטוא במה שצוה שאוריה ילך אל ביתו שבזה יובטל הגט ותהיה אשת איש [ונמצא דוד חוטא] למפרע, הנה עתה היה מוכרח לזה אחר שנתעברה, שבהכרח יתגלה הדבר ויצמח מזה חילול השם וגם מרד במלוכה, כאשר קרה כזאת למלכי ארץ עבור ענינים כאלה, כמ"ש מהרי"א עצמו,
ובפרט שהיתה נכד אחיתופל יועץ המלך (שכפי הנראה שנאת אחיתופל לדוד, וקשרו עם אבשלום, נקבע ע"י מעשה זה, ששמר לו [אחיתופל לדוד] איבה עבור שלקח את נכדתו בחזקה, כי לולא זאת רחוק הוא איפוא [מההגיון] שאחיתופל שידע שהמלכות שמורה לשלמה בן נכדו יהיו בקושרים עם אבשלום להסב המלוכה אליו [ולהפסיד את נכדו שלו??]), וכ"ש אם היה הדבר נודע תיכף [שהיה נצמח מזה חילול ה' ומרד במלוכה].
ומטעם זה לא היה אפשר לעשות כדבר מהרי"א שתלד בצנעה, כי איה בית אביה וזקנה [סבה – אחיתופל] הלא ירגישו בזה?
ולכן מפני [חשש] חילול ה' ומרד במלכות היה בדעתו [של דוד[ לקבל על עצמו עוון אשת איש למפרע, אשר לא חשב כזאת [ר"ל לא כיון ח"ו לעבור על אשת איש] בשעת מעשה שלא עלה על דעתו שתתעבר, ועז"א חז"ל (שבת נו א) מדוע בזית את דבר ה' לעשות הרע בעיני (להלן יב, ט), שבקש לעשות ולא עשה, כי לבסוף עלה בידו באופן המותר כמו שיתבאר" [שאוריה מת במלחמה, וממילא בעת שהייתה עם דוד הייתה מגורשת למפרע, ואף לבסוף לא עורר הענין תמיהה מכך שילדה – היות ודוד מיהר לקחתה לאשה לאחר מות בעלה, וכך סברו כולם שכעת נתעברה ממנו]:

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

5 + 9 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות