השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהבענין ברכה על ראיית קוף או פיל או גמד – פעם בחיים או כל 30 יום?
בנימין שלזינגר נשאל לפני 2 שנים

שלום וברכה!
רציתי לשאול, האם כשרואה קוף צריך לברך משנה הבריות.
דהנה ראיתי בספר שיעורי הגרי"ש אלישיב על מסכת ברכות, שכתב שצריך לברך פעם אחת, אפי' כשכבר ראה בחייו, אם לא ראה את זה שלושים יום.
אך הגר"ע פריד שליט"א קאמר לי, שבמשנ"ב סי' רכ"ה מבואר להדיא שרק בפעם הראשונה בחייו כשרואה זאת.
ורצוני לקבל בהרחבה את הדברים והצדדים בעניין זה, וכן את הוראת רבותינו לדורותיהם.
בברכת יישר כחכם.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

לבנימין שלום
זמני דחוק, ואין לי את היכולת כעת להאריך בעיון בסוגיה וסיכום שיטותיה, בשל המטלות והחיובים היומיומיים שגם בהם אני מתקשה לעמוד.
בכל אופן אענה בקצרה ואומר, שהדבר שנוי במחלוקת מרן השו"ע והרמ"א.
כתב בשולחן ערוך [אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רכה סעיף ט] הרואה את החיגר; ואת הקטע; ואת הסומא; ומוכה שחין; והבהקנין, והוא מי שמנומר בנקודות דקות כו' ואינו מברך אלא פעם ראשונה, שהשינוי עליו גדול מאד. הגה: ויש אומרים משלשים יום לשלשים יום (טור).
ובטעם הדבר כתב המשנ"ב (סקכ"ט) ואינו מברך וכו' – זה קאי גם אברכת משנה הבריות [ט"ז] ור"ל דאפילו ראה כושי אחר [וכה"ג שארי דברים הנ"ל] אחר שלשים יום ג"כ אינו מברך והטעם דעל שינוי אין שייך לברך רק פעם ראשון שרואה הדבר והשינוי גדול בעיניו.
ולהלכה הכריע המשנ"ב שלאחר ל' יום אין לברך בשם ומלכות וז"ל (סק"ל): "ולמעשה יש להורות דיברך אחר ל' בלא שם ומלכות [א"ר עי"ש]": ועש"ע בשעה"צ.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

12 + 19 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיססנדיסק 128כרטיס זכרון 128