.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותברכה אחרונה לפני שאכל…
עידן נשאל לפני 7 שנים

בס"ד
שלום לרב בועז היקר!
שמעתי בשיעור שהרב עובדיה זצ"ל, פסק שאם אדם שותה מים בשיעור רביעית או אוכל כזית מזונות וחושש שישכח לברך ברכה אחרונה, יכול לברך לאחר שסיים את שיעור האכילה ולאחר מכן להמשיך לאכול אפילו יותר מכשיעור ללא ברכה ראשונה ואחרונה.
מה הסברא בזה? איך יתכן שעוד קודם שאכל, הברכה האחרונה תופסת? ואיך יתכן שימשיך לאכול בלי ברכה ראשונה?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

לעידן שלום,

אכן כך פוסק הרב עובדיה יוסף בשו"ת יחוה דעת [חלק ו סימן יא] וזה לשונו:

ובספר מאורי אור (חלק בן נון דף קמח ע"ב) כתב, שהאוכל פירות כשיעור, ואינו רוצה לאכול כל הפירות שלפניו בפעם אחת, ודעתו שבעוד חצי שעה יחזור לאכול מהם, אלא שירא פן ישכח מלאכול עוד וישכח גם כן לברך ברכה אחרונה, נראה שיברך ברכה אחרונה על אכילתו עתה, ואחר כך אין צריך לברך לפני הפירות שיאכל, כיון שהיה דעתו לאכול עוד מהם, ורק אם יאכל עוד כשיעור, יברך ברכה אחרונה. ע"כ. ולפי זה גם כאן אפילו יברך ברכה אחרונה על פירות שהובאו בתחלה, מחשש פן ישהה שיעור עיכול בינתים, כשיביאו עוד לפניו פירות אחר כך לא יחזור לברך ברכה ראשונה. וכיוצא בזה כתב המגן אברהם (סימן קצ סק"ג), שאם בירך בורא פרי הגפן על כוס ברכת המזון, והיה דעתו לשתות עוד, וטעה ובירך ברכה אחרונה על הגפן, אין צריך לברך שוב בורא פרי הגפן, כיון שהיה בדעתו מתחלה לשתות עוד. ואף שהמאמר מרדכי שם חולק על המגן אברהם וסבירא ליה שאפילו בטעות חשיב סילוק וצריך לחזור ולברך. וכן פסק בשו"ת שדה הארץ חלק ג' (חלק אורח חיים סימן יד). ע"ש. מכל מקום קיימא לן ספק ברכות להקל. וכן העלה בשו"ת קרית מלך רב חלק א' (סימן ט'). וכן כתב בספר עקרי הד"ט (סימן י' אות כז). ועיין עוד בשו"ת זכור ליצחק הררי (סימן נב), ובשו"ת מעט מים (בסוף סימן כה, ובסימן מח), ובשו"ת קרית חנה דוד חלק ב' (סימן כח). וכן פסק בספר מאורי אור (עוד למועד דף ל' סע"ב). ע"ש. ועיין עוד בזה בשו"ת מנחת יצחק חלק ה' (סימן קב), ובשו"ת ציץ אליעזר חלק יב (סימן א', דף ז' ע"א והלאה). ע"ש. ודו"ק. 

כפי שהנך רואה בתשובת הרב הדבר לא מוסכם, ואף הגרב"צ אבא שאול באור לציון חולק על זה, ולכן לכתחילה לא ראוי להכניס עצמו למחלוקת הפוסקים. 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

20 + 20 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות