.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהדילג בתפילת שמונה עשרה – יצא?
אנונימי צוות נשאל לפני 6 שנים

שלום כבוד הרב,

מה הדין במקרה בו דילגתי בטעות על חלק מברכה בתפילת שמונה עשרה, ואחר כך חתמתי בשם ומלכות? (והאם יש חילוק בין 3 הברכות הראשונות לאמצעיות?).

תודה

Print Friendly, PDF & Email
4 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
אדם שדילג ברכה בברכות תפילת העמידה – לא יצא ידי חובה, הגם שהשלים אותה בהמשך.
תפילת עמידה חייבת לכלול את כל הברכות, וחיסור ברכה או שינוי הסדר – כמוהו כאילו לא התפלל כלל, וצריך לחזור על תפילת העמידה אם סיימה.
ואם טרם סיים ועדיין לא הגיע ליהיו לרצון אמרי פי האחרון – יחזור לאותה ברכה שאותה החסיר ויאמר אותה, ומשם ימשיך על הסדר.
כל זה דוקא בהחסיר ברכה [ברוך כו' רופא חולי כו' הרוצה בתשובה וכד']. אולם אם החסיר חלק בנוסח הברכה [החלק שקודם לגוף הברכה, כגון שלא אמר "רפאנו ה' ונרפא" אך לבסוף חתם כהוגן "בא"י רופא חולי כו'"] יצא ידי חובה ואינו חוזר בין בג' ראשונות ובין בשאר התפילה. וכן פסק במשנ"ב ע"פ האחרונים וז"ל:

משנה ברורה סימן סח ס"ק א
(א) דאין איסור – שזה שאמרו [בברכות י"א] מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר לקצר אינו רשאי להאריך לא אמרו אלא בברכות ארוכות שפותחות בברוך וחותמות בברוך אינו רשאי לקצר שלא לפתוח או שלא לחתום וכן להיפך קצרות אין רשאי להאריכן דעי"ז משנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות אבל שאר נוסח הברכה לא נתנו בו חכמים שיעור שיאמר כך וכך מלות דוקא דא"כ היה להם לתקן נוסח כל ברכה במלות מנויות ולהשמיענו כל ברכה וברכה בנוסחתה וזה לא מצינו. כתב הרמב"ם פ"א מק"ש כללו של דבר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמי' בברכות ה"ז טועה וחוזר ומברך כמטבע. וכתב הכ"מ פ"א מברכות דוקא אם פתח בברכה במקום שלא תקנו לפתוח או חתם במקום שאמרו שלא לחתום או שחיסר מברכות הארוכות התחלת הברכה שמתחלת בשם ומלכות או שלא סיים בשם אבל אם שינה בנוסח הברכה ולא אמר אותו לשון ממש אלא שאמר בנוסח אחר בענין הברכה אפילו חיסר כמה תיבות יצא בדיעבד הואיל והיה בה אזכרה ומלכות וענין הברכה. לבד התיבות שפרטו חכמים שהם מעכבות כגון שלא הזכיר ברית ותורה בבהמ"ז ומשיב הרוח וכל כיו"ב והובא כל זה במ"א סי' ס"ד ובסי' קפ"ז. ובביאור הגר"א כתב דהרמב"ם פ"א מברכות חזר בו מזה וסובר דאפילו בברכה ארוכה אם לא גמר סוף הברכה כדינה מ"מ בדיעבד יצא וכדיעה הראשונה המובא בסימן קפ"ז ס"א עי"ש:

Print Friendly, PDF & Email
שרה בת מלך נענה לפני 4 שנים

שלום,
רציתי בבקשה לשאול מספר שאלות לגבי תפילת שמונה עשרה:
1. מה עלי לעשות אם דילגתי על מילה בברכת שים שלום ונוכחתי מיד לאחר מכן?
בנוסף, האם הדין שונה אם זאת שמופיעה רק בחלק מהנוסחים?
2. אם אמרתי בטעות, או שאני מסתפקת אם אמרתי בטעות, במקום מילה מסוימת מילה אחרת מאותה ברכה והמשכתי מעט, כגון: במקום "ברכה ושלום" אמרתי "צדקה ושלום", מה עליי לעשות?
תודה רבה!!

Print Friendly, PDF & Email
שרה בת מלך נענה לפני 4 שנים

שלום,
רציתי בבקשה לשאול מספר שאלות לגבי תפילת שמונה עשרה:
1. מה עלי לעשות אם דילגתי על מילה בברכת שים שלום ונוכחתי מיד לאחר מכן?
בנוסף, האם הדין שונה אם זאת שמופיעה רק בחלק מהנוסחים?
2. אם אמרתי בטעות, או שאני מסתפקת אם אמרתי בטעות, במקום מילה מסוימת מילה אחרת מאותה ברכה והמשכתי מעט, כגון: במקום "ברכה ושלום" אמרתי "צדקה ושלום", מה עליי לעשות?
תודה רבה!!

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

לשרה שלום
בכל מצב בו אנחנו מעוניינים לחזור מתוך מחשבה שחיסרנו מילה, ואנו עדיין תוך הברכה ולא חתמנו – "ברוך אתה אד' כו' – ניתן לחזור ולומר את הנוסח שחיסרנו. גם אם אנו מסופקים. אולם לחזור לברכה קודמת אחר שחתמנו אותה, או לברכה זו לאחר שנאמר ברוך אתה ד' – אי אפשר.
ככלל – גם אם חסרנו חלק גדול מן הברכה אולם חתמנו כראוי – יצאנו יד"ח כפי שבואר בתשובה הקודמת.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

11 + 1 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות