.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
עידן נשאל לפני 7 שנים

בס"ד
שלום לכב' הרב!
רציתי להבין בעניין בורר.
כתוב שאם אדם מסנן יין עכור ע"י סודר מותר, כי חלק מהאנשים שותים אותו עכור.
אם כך- מדוע אדם שרוצה לברור בצל מסלט בהנחה שאינו מעוניין בבצל (גרעינים שחורים מלבנים וכיו"ב) לא יכול לעשות כך בידו? הרי רובא דעלמא אוכלים את זה בצורה הזו!
ועוד- ממתי דעת העולם אמורה להוות נפקא מינא? לכאורה זה אמור להיות בדעת האדם אם הוא מחשיב זאת לאוכל או פסולת.
 

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

לעידן שלום,
שאלתך טובה, ומיד נצטט דברים שנאמרו בזה, אך תחילה נביא את דברי השו"ע [אורח חיים הלכות שבת סימן שיט סעיף י]:

"יין או מים שהם צלולים, מותר לסננן במשמרת. הגה: ואף על פי שיש בו קיסמין דקין, הואיל וראוין לשתות בלאו הכי (סמ"ג)… ואם הם עכורים, בין מים בין יין, אסור לסננם". 

ולעצם שאלתך – בספר תהילה לדוד [ס״ק ט״ו] כבר הקשה כן – וז"ל:

  "ודין זה צ״ב דלכאורה אף דנימא דהואיל וראוין לשתות בלא״ה לא מיקרי {הקיסמין} פסולת, מ״מ כיון דעכ״פ אינו רוצה לשתות הקסמים להוי כשני מיני אוכלין דאותו שאינו רוצה לאכול עתה – מיקרי פסולת!?" ע"ש עוד.

ואביא יישוב אחד שנאמר בענין, [ומן הסתם יש בזה דברים נוספים שהובאו בפוסקים, תוכל לחפש ולעיין] בספר זכרון משה עמ' רלט:
דוקא בקסמין שהרגילות שיש כאלו שרגילים לשתות עם היין הרי זה בכלל היין דאלו שאין מקפידים מחשיבים את זה ליין ויש לזה שם יין ולא נחשב לבורר, אבל ב׳ מיני אוכלין הגם שאין קפידא לאנשים מסויימים לאכול שניהם אבל אין רגילות לאוכלם דהם הרי ב׳ מינים ומה שיש שאוכלים אין זה בגלל שנתבטל אחד לשני אלא שאוכל ב׳ מינים בבת אחת דרך אגב.
וכן ראיתי ב'איל משולש' [עמ' קפב] בשם הגר"נ קרליץ שמיישב מעין זה, שהקסמין והקשין אין להם שום חשיבות עצמית, והרי הם נטפלים למשקה ונחשבים למין אחד, משא"כ ב' מינים אפילו כשנאכלים יחד היות ולכל אחד יש חשיבות עצמית, לכן כשרוצה להפרידם הרי הם ככל ב' מינים.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

20 + 19 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות