.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאומר שמע שמע משתקין אותו – והרי אמר ה' אחד?
ירון נשאל לפני 7 חודשים

שלום לרב
הגמרא בברכות אומרת שאם אדם אומר פעמיים את הפסוק שמע ישראל ה אלוקינו ה' אחד משתקין אותו כי נדמה שהוא מודה לשתי רשויות.
ולא ברור לי – הרי הוא אומר במפורש ה אלוקינו ה' אחד אז איך אפשר לחשוב שהוא ח"ו מודה בשתי רשויות?

Print Friendly, PDF & Email
3 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 חודשים

לירון שלום
זה גופא חידשה הגמרא, וכפי שכתב בשו"ת בצל החכמה [ח"ה תשובה מו] וזה לשונו:
"דאיתא במתני' ברכות לג, האומר וכו' מודים מודים משתקין אותו וקאמר שם בגמ' אמר רבי זירא כל האומר שמע שמע כאומר מודים מודים דמי ע"ש ונלענ"ד בס"ד דר"ז בא להוסיף על מתני' דלא תימא דוקא האומר מודים מודים משתקין אותו לפי שבמודים אינו מזכיר אחדותו ויחודו ית"ש על כן יש לחוש דמחזי כשתי רשויות, משא"כ באומר שמע כיון שמזכיר בו שמע ישראל וגו' ה' אחד היה מקום לומר שגם אם כופלו אין לחוש שיהא נראה כשתי רשויות שהרי אמר בפירוש ה' אחד לזה קמ"ל רבי זירא דהאומר שמע שמע כאומר מודים מודים דמי". עכ"ל.
 

Print Friendly, PDF & Email
ירון נענה לפני 7 חודשים

ועל זה בדיוק אנו שואלים מה ההו"א שאדם האומר פעמיים שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד
מודה בשתי רשויות?? איפה החשש? במה הוא בא לידי ביטוי?
הרי הוא אומר במפורש ה' אלוקינו ה' אחד.

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 חודשים

החשש שמא מכוין שיש ה' אחד בשמים, וה' אחד בארץ.
או ה' אחד השליט על הטוב והחיים, וה' אחד השליט על הרע והמות. וכן כל כיוצא בזה.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

7 + 2 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות