שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם אבל משתתף בסעודת פורים?
אנונימי צוות asked 11 חודשים ago

רציתי לשאול האם אדם אבל על אביו או אמו ונמצא בשנת אבל, או על שאר הקרובים שלשים יום, האם יכול להשתתף בסעודת פורים?

ואם כן, האם מותר לו לשמוע שם מוזיקה, או רק לאכול?

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 11 חודשים ago

שלום
דעת הגר"ע יוסף [חזו"ע עמ' קפ] והגרי"ש אלישיב שמותר לאבל להשתתף ולשמוח בסעודת פורים, הגם שאינה נערכת בביתו וצריך ללכת לבית אחרים ולהיות שם בחבר מרעים, כדרכו בשנים עברו. ובשלמי תודה כתב שהגר"נ קרליץ שליט"א התיר לילך לבית חבירו רק אם אין לו עם מי שיסעד בביתו, שסעודת פורים ראוי לעשותה בחבר מרעיו.
בנוגע לשמיעת מוזיקה וכלי נגינה בסעודת פורים – 
לדעת הגר"ע יוסף [שם] אין להתיר זאת. אך הגר"א תופיק [חמדת משה ח"ב עמ' פח] כותב להקל בזה לכתחילה [בהסתמך על שו"ת זקן אהרון].
פוסקי האשכנזים נחלקו בזה, י"א כיון שהרמ"א פסק שאין אבילות בפורים בפרהסיא, אם יימנע מכלי שיר הוי כאבילות בפרהסיא, ולכן כתבו להתיר. [נמוקי או"ח תרצו-ג]. וגם זה – רק ביום פורים, ולא כשנמשכת הסעודה לתוך ליל מוצאי פורים [הגרי"ש אלישיב].
ויש שאסרו את המוזיקה היות ואין כלי הנגינה עיקר בסעודה, ויוצאים יד"ח גם בלא כלי שיר. [גשר החיים, פסקי"ת].
אם המדובר במנגן הנמצא בשנת אבל – מותר לו לנגן לאחרים. [שו"ת זקן אהרון הקדמון ח"א סי' ריג].
למעשה אף לספרדים – כשהברירה היא בין שישאר האבל לבדו בביתו, לבין לילך לסעודת מרעים עם כלי שיר – נראה שאף לספרדים יש מקום להקל בזה, בהסתמך על דברי הגר"נ קרליץ הנ"ל, ובהסתמך על דברי הגר"א תופיק המיקל בזה אף לכתחילה.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

6 + 6 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב