שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם אדם שגנב את חבירו די לו בהשבה, או שצריך לבקש גם מחילה?
Avatarאנונימי צוות נשאל לפני 10 חודשים

שלום לכבוד הרב

ברצוני לדעת האם האדם שגוזל או גונב את חבירו יכול להחזיר את החפץ למקומו בשתיקה, או שעליו לבקש מחילה מחבירו על שציערו?

תודה

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 10 חודשים

שלום
כתב הרמב"ם בהלכות תשובה [פרק ב הלכה ט]:
"אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין אלא על עבירות שבין אדם למקום כגון מי שאכל דבר אסור או בעל בעילה אסורה וכיוצא בהן, אבל עבירות שבין אדם לחבירו כגון החובל את חבירו או המקלל חבירו או גוזלו וכיוצא בהן אינו נמחל לו לעולם עד שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו, אף על פי שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו…" עכ"ל,
ואמנם הרמב"ם סותר את עצמו, שבהלכות חובל ומזיק [פרק ה הלכה ט] כתב:
"אינו דומה מזיק חבירו בגופו למזיק ממונו, שהמזיק ממון חבירו כיון ששלם מה שהוא חייב לשלם נתכפר לו אבל חובל בחבירו אף על פי שנתן לו חמשה דברים אין מתכפר לו ואפילו הקריב כל אילי נביות אין מתכפר לו ולא נמחל עונו עד שיבקש מן הנחבל וימחול לו". עכ"ל.
הרי שבממונות די בהשבה ותשלום הנזק בלבד, ורק בחובל בגופו צריך לבקש מחילה?
כתב הלחם משנה לתרץ שבגזילה הצער הוא גדול, ולכן צריך לבקש גם מחילה.
האחרונים כתבו לתרץ שהחילוק הוא בין אם היה צער לנגזל או הנגנב לאם לא הצטער.
אדם שגנב דבר מה מחנות, מבלי שבעל החנות ידע כלל, אין צורך לבקש ממנו מחילה, שלא נפגע.
אולם פעמים ואדם נגזל או נגנב והולך כמה ימים בשברון לב על חסרונו וכו' וכי יעלה על הדעת שדי בכך שהגנב ישליך הדבר לחצרו וייפטר מ'בין אדם לחבירו' – שציערו? הרי בודאי שיצטרך לבקש מחילתו על שציערו, ודבר פשוט הוא.
 
 

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

16 + 1 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב