שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועהאם זה נכון שנגזרו על פרעה ארבעים ושתיים שני רעבון, ולא רק שבע שנים?
אנונימי צוות asked 5 חודשים ago

שלום לכבוד הרב,

מישהו אמר לי דבר שהיה נשמע לי מחודש, שנגזרו על פרעה 42 שנות רעב, ולא כפי המובא בפשט הכתובים שבע שנות רעב.

האם זה נכון? ומדוע לבסוף לא באו עליו?

תודה!

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 5 חודשים ago

שלום
אכן מה שאמרו לך היא דעת רבנן בבראשית רבה (וילנא) פרשת מקץ פרשה פט סימן ט:
ט [מא, יד] ר' יהודה ורבי נחמיה, רבי יהודה אמר י"ד [שנה] היו שכן פרעה רואה, רבי נחמיה אמר כ"ח שנה היו שכן פרעה אמר ליוסף, רבנן אמרי מ"ב שנה היו שכן פרעה רואה ואומר ליוסף ויוסף חוזר ואומר לפרעה, א"ר יוסי בן חנינא ב' שנים עשה הרעב שכיון שירד יעקב אבינו לשם עלה הרעב, ואימתי חזרו בימי יחזקאל, הה"ד (יחזקאל כט) ונתתי את ארץ מצרים שממה בתוך ארצות נשמות ועריה בתוך ערים מחרבות תהיינה שממה ארבעים שנה. ע"כ.
כאן גם המדרש עונה על שאלתך השניה – בסופו של דבר מצרים לקתה בכל המ"ב שנה.
וכך גם הביא רש"י ביחזקאל שם, והוא גם עושה את החשבון של המ"ב שנה:
"ולא תשב ארבעים שנה – ארבעים ושתים שני רעבון נגזרו בחלום פרעה כנגד שלשה פעמים שנכתב החלום שבע פרות ושבע שבלים רעות (בראשית מא) ראה וספרו ליוסף הרי שני פעמים ויוסף אמר לו שבע הפרות הרקות והרעות וז' השבלים הרקות (שם בראשית מא) הרי ארבעים ושתים לרעב ולא היה להם אלא שתים שנאמר כי זה שנתים הרעב (שם בראשית מ"ה) ומשירד יעקב למצרים פסק הרעב שהרי בשנה השלישית זרעו שנאמר ותן זרע ונחיה וגו' (שם בראשית מז) והארבעים נפרעו להם עכשיו:

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

1 + 10 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב