.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: בין אדם לחבירוהאם טוב להיות נחשד, כשאני יודע שאני נקי?
אביתר נשאל לפני 4 חודשים

שלום כבוד הרב רציתי לשאול מה הפירוש. אשרי מי שחושדין אותו ואין בו.

באופן אישי זה קורה לי הרבה ומאוד נפגע מזה, ומנסה לעבוד על עצמי.

האם הרב מדבר על העניין באחד שיעורים פה באתר?

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 חודשים

לאביתר שלום
הגמ' במסכת שבת [דף קיח עמוד ב] אומרת – ואמר רבי יוסי: יהא חלקי ממי שחושדין אותו ואין בו. 
אפשר להבין באמת את תחושותיך, כיון שבגמ' אנו רואים חכמים רבים שעשו מאמץ להסיר חשד מעצמם, והמהרש"א [שבת קכז:] תמיה, והרי יש להם לשמוח על זה, לפי דברי רבי יוסי? ומתרץ: "מכל מקום אין אדם רוצה שיהיה נחשד".
והגם שלא בחרת בזה, וכדברי המהרש"א – זה לא נעים, ואנשים לא מעוניינים בזה, עם כל זה יש לזכור את המעלה הגדולה שיש בזה, ולהתנחם בזכות הגדולה שנפלה בחלקך, הגם שהיא שלא ברצונך…
וכפי שכתב השאילתות [שאילתות דרב אחאי פרשת שמות שאילתא מ] שפותח תחילה בחוב להסיר מעצמו חשד: ומאן דחשדין ליה במילתא דלית ביה צריך לאפוקי נפשיה מחשדא דהכי אשכחן בחנה בעידנא דאמר לה עלי עד מתי תשתכרין אמרה לו אשה קשת רוח אנכי ויין ושכר לא שתיתי אמר לה עלי לכי לשלום אלהי ישראל יתן את שלתך אשר שאלת מעמו מיכן לחושד את חברו ואין בו שצריך לפייסו ולא עוד אלא שצריך לברכו שנאמר ואלהי ישראל יתן את שלתך.
וממשיך בזכות שיש לנחשד:
ומאן דחשדין ליה במילתא ולית ביה בדיל ההוא כיסופא זכי לחולק טבא ומעליא דא"ר יוסי יהא חלקי עם שחושדין אותו בדבר ואין בו. עכ"ל.
כמו כן כתב המהר"ל בחידושי אגדות במעלת הנחשד:
ממי שחושדין אותו ואין בו. פי' כי מי שמביישין אותו ויש בו הוא כפרה על חטאו כאשר יקבל בזיון, ואיך יהיה שכרו מי שחושדין אותו ואין בו, וראיה לזה הסוטה שאמרה תורה (במדבר ה') ואם לא שטית וגו' ונקתה ונזרעה זרע וגו' וכל זה מפני הבזיון שקבלה שלא כדין, וכך מי שנחשד שלא כדין וקבל בזיון הש"י נותן לו כבוד בעולם הבא. כי כן מדת הש"י להגביה שפלים וזה שהושפל שלא כדין הש"י נותן לו כבוד תחת הבזיון. [גם תדע כי לגודל כח החשד שהוא נחשד בעיני רבים עד שלגודל כח החשד קצת סוברים שאין אדם נחשד אלא א"כ יש בו. וכל זה בשביל שגדול כח החשד מן הרבים שאם לא היה אמת לא היה נחשד בעיני רבים והוא שכלי שכן ימצא אצל רבים והשכלי אין בו שקר לכך לגודל דבר זה אמר יהי חלקי]. עכ"ל.
כמו כן יש לך להתנחם בעובדה שאף גדולים ועצומים נחשדו, ומי לנו גדול ממרע"ה שנחשד באשת איש ודוד המלך שאומר את אשר לא גנבתי אשיב, ואיוב שנחשד על ידי רעיו שאין תוכו כברו, ויוסף ובנימין שנחשדו על ידי השבטים, ועוד רבים בהסטוריה, וכל דעביד רחמנא לטב עביד!
 
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

9 + 13 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות