.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותהאם יש מצוה היום לאכול שום בערב שבת?
דוד נשאל לפני 7 חודשים

שלום לרב
ראיתי שמביאים שיש מצוה לאכול שום בערב שבת, ומאידך בשם הרמב"ם מביאים שאין בזה תועלת.
רציתי לדעת מה הנכון?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 חודשים

לדוד שלום
הגמ' בב"ק דף פ"ב אומרת "עשרה תקנות תיקן עזרא שקורין במנחה בשבת וקורין בשני ובחמישי ודנין בשני ובחמישי ומכבסים בחמישי בשבת ואוכלין שום בערב שבת כו'" ובהמשך הגמ' שם …ושיהו אוכלין שום בע"ש משום עונה דכתיב (תהלים א, ג) אשר פריו יתן בעתו וא"ר יהודה ואיתימא רב נחמן ואיתימא רב כהנא ואיתימא ר' יוחנן זה המשמש מטתו מע"ש לע"ש ת"ר חמשה דברים נאמרו בשום משביע ומשחין ומצהיל פנים ומרבה הזרע והורג כנים שבבני מעיים וי"א מכניס אהבה ומוציא את הקנאה": עכ"ל.
הספר חסידים סי' ש"צ, מביא אותו המשנ"ב [סי' ר"פ סקי"א] כותב שמדובר בשום צלוי, אבל החי אדרבה, ממעט הזרע והתאוה.
בנוגע לרמב"ם – הגר"ש שטארשון מביא שהנוסח ברמב"ם שהיה עוזר להם לפי מאכלם וארצם [פיהמ"ש נדרים פ"ח מ"ו] וכ"כ החיד"א.
רצו לומר בזה שבזמננו וארצנו, איך בכך תועלת.
ובערה"ש כתב שהיות וצריך צלוי, ואין אנו בקיאין בצליה, לכן לא נהגו לאכול שום.
הגר"א והמחב"ר כתבו שהוא הדין במבושל. מדברי שו"ע הרב [אדמוה"ז] משמע שאין חילוק בין חי למבושל.
הגרח"ק נשאל במבושל ומטוגן האם מועיל – ואמר אולי.
ומפורסם מהסטייפלר שכן אחז מעצם אכילת השום ובפשטות נקט שהוא חי.
העולם כיום לא מקפידים בזה, כידוע.
בכל אופן בודאי שיש לחוש לענין בין אדם לחבירו [ומכ"ש בין איש לאשתו] באכילת שום חי, שיש בזה צער כפי שמספרת הגמ' [סנהדרין י"א] בענין האוכל שום בביהמ"ד שהוציאוהו כו'.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

15 + 0 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות