שאל את הרב – השאלותהאם מותר לגדל חזיר על מנת למכור לגויים?
dan asked 2 שנים ago

שלום לרב בועז,
רצינו לדעת האם מותר לגדל חזיר [או כל חיה לא טהורה אחרת, רק ששאלנו על חזיר, כי שמענו משהו על איסור גידול חזיר באדמת ישראל], על מנת למכור לגויים בלבד?
אני מדבר במצב שבוודאות אני יודע שכל הסחורה הולכת אך ורק לגויים, ואני לא מכשיל יהודים.
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

פסק השו"ע [חושן משפט סימן תט סע' ב] "לא יגדל ישראל חזירים בכל מקום אפילו למשוח בהם עורות, ואין צריך לומר לסחורה":
ומבאר שם בסמ"ע שבגידול לצורך סחורה יש אף איסור תורה, שאסור לסחור בדברים האסורים באכילה הגם שמותרים בהנאה כמבואר בשו"ע יו"ד סי' קי"ז.
לגבי בהמה דקה נאמר הדין שהאיסור הוא בארץ ישראל. והיום נהגו להקל בגידול בהמה דקה. [החזו"א והגרי"ש אלישיב, עי' קובץ 'קול התורה' ח' נ"ג, עמ' רכ"א שדן בזה והביא השיטות].

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

5 + 19 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב