.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר להנציח גוי על גבי ספר תורה?
חיים נשאל לפני 5 שנים

תוכן ההודעה: בס"ד

לכמהר"ר הרה"ג ר' בועז שלום שליט"א, אחדשה"ט,

אשאלה נא את אשר הסתפקתי בו בימים אלו, שאלה בעלת נפ"מ למעשה, ראיתי כתוב בספר ה"יומן" של רבי אליהו שטרית הי"ו (החברותא של מרן הגרע"י זצ"ל) הנקרא בשם "רבנו" (עמוד קפ), שמרן הגרע"י זצוק"ל התיר לגר צדק שהכניס ספר תורה לבית הכנסת להנציח שמות הוריו הגויים על גבי נרתיק הספר, ע"כ.

ואולם לכאורה יש לתמוה על זה, דבשו"ת יבי"א (ח"ז או"ח סי' כב) מדי דברו בענין בניין ביהכ"נ מכספים שנתקבלו ע"י "רפורמים", העלה (אות ז) בשם שו"ת יד יצחק (ח"ג סי' רעא), דאין להנציח שמו של גוי ע"ג ס"ת, משום שדבר זה מגונה, ונראה דמסכים עמו, כאשר יע"ש.

ונפשי בשאלתי עתה מה הדין בזה למעשה, שכן שאלה זו בד"כ נלוית אל נידון נוסף אשר זכרוהו הפוסקים, והוא האם מותר לקבל מעות מגוי לבניין בית הכנסת (יו"ד סי' רנד ס"ב ויעויין שם סי' רנט ס"ג בהגהה), ובספרי השו"ת האריכו בזה כאשר ידע כת"ר.

אולם לא ברירא לן מלתא דא, האם מותר לחקוק שמו של גוי בתוככי בית הכנסת, כגון בנידון השאלה על גבי הס"ת, וכן על גבי מנורה, פרוכת, ספרי קודש וכיוצא באלו? או דלמא הוי בזיון לבית הכנסת?

(וחושבני שמהוראת הגרע"י בספר "רבנו" הנ"ל ליכא למפשט דשרי, שכן ידוע שספרים מסוג זה אין ראוי להורות מהם הלכה, דבהרבה מקרים התשובה נענתה כפי אשר נשאלה השאלה ובהתחשב במצבו של השואל וכו'…)

מצפה לתשובתו הרמתה, ברוב תודה ובבכרכת כט"ס. חיים. ע

 

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

לר' חיים ע' השלום והברכה,
בנוגע לסתירה בפסקי הרב – יש לחלק בין המקרה בו תרם הישראל, ורק ביקש להנציח שם הוריו מדין הכרת הטוב, לבין המקרה המובא ביד יצחק ששם איירי שהשר הנכרי תרם את הס"ת וזה יונצח על גביו.
בנוגע לעצם הנידון האם יש להנציח נכרי ע"ג כלים שנתרמו לביהכ"נ – אין דבריו של היד יצחק מוסכמים להלכה, ואדרבה, מדברי הרמ"א מדייקים להיפך, שכתב השולחן ערוך [יורה דעה הלכות צדקה סימן רנט סעיף ג] וז"ל:
ישראל שהתנדב נר או מנורה לבה"כ, אם נשתקע שם בעליה מעליה שאינה נקראת על שמו, יכולים הצבור לשנותה אפילו לדבר הרשות, (אפילו אם גם המתנדב מוחה) (מהרי"ק שורש קכ"ג קכ"ד ובשם רשב"א ותשו' רא"ש). ואם לא נשתקע שם בעליה מעליה, אין יכולים לשנותו לדבר הרשות, אבל לדבר מצוה יכולים לשנותו. ואם היה המתנדב עובד כוכבים, אסור לשנותה אפילו לדבר מצוה, כל זמן שלא נשתקע שם בעליה מעליה. (וכל זמן ששם בעלים חקוק על הכלים שנתן, לא נשתקע שם בעליה). (ירושלמי פ' בני העיר). עכ"ל.
הרי שהרמ"א מדבר בחקוק שם הנכרי על גבי הכלים שנתן, ומן הסתם לא דיבר הרמ"א כשעשו זאת באיסור.
ואף לדעת המהר"ם שיק והיד יצחק אין איסור, אלא שגנאי הוא הדבר. ועעב"ז בספר "פסקים ותשובות" סי' רנד סע' ה' עמ' תלה.
 
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

2 + 20 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות