שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר להתפלל במושב בו יש ריח רע מרפתות ולולים?
אנונימי צוות asked 6 חודשים ago

שלום לכבוד הרב

אני גר במושב, ולפעמים מציף את בית הכנסת צחנה הבאה מהרפתות או הלולים של המושב.

אני עומד ומסתפק – האם מותר לי להמשיך להגיד דברים שבקדושה? להתפלל ולברך ולקרוא ק"ש? למדתי שבמקום שיש ריח רע יש איסור דאורייתא לומר דברי תורה.

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 6 חודשים ago

שלום
אמת הדבר שיש איסור תורה לומר דברים שבקדושה במקום שבו יש ריח רע, וזהו איסור תורה.
צואת בעלי חיים המסרחת – דינם כצואת אדם [שו"ע סי' עט ס"ד], ויש להרחיק ממקום שכלה הריח ד' אמות. ואם התפלל שם לא יצא ידי חובה וצריך לחזור ולהתפלל.
ההגדרה של ריח רע – כל שדרך בני אדם להצטער מזה. [כ"מ פ"ג מהל' ק"מ ה"ו, מג"א שם ה"ו, א"ר סקי"ד, משנ"ב ס"ק כג].
יש שרוצים לומר שהיות ובני המושבים אינם מצטערים בזה, נחשב ל"אין דרך בני אדם להצטער בזה", ומותר להם לומר דברים שבקדושה.
אולם זו סברה מחודשת, היות ובטלה דעתם אצל כל אדם, ומציאות שזו צואה ומסרחת, היעלה על הדעת שאדם שדר בבית הכסא, גם אם עם אנשים רבים, נאמר שהיות והתרגל ואינו נמאס – יוכל לברך שם??
אלו שחידשו סברה זו לא הביאו סימוכין לדבריהם.
יש אף שהפליג יותר בהיתרו, ואמר, שאף למבקר במקומות אלה יהיה מותר לומר דברים שבקדושה ולהתפלל, היות והוא נגרר אחריהם, והם הרי לא סובלים מן הריח, אז גם לו מותר…
כל אלה סברות מחודשות שאין להם על מה להשען.
מכל מקום דעת הגר"ע יוסף זלה"ה כשנשאל בענין זה – לאסור, וכפי שכתב בשו"ת מעין אומר [ח"א פט"ז עמ' תעח סע' יב] וזה לשונו:

"אלו שגרים במושבים שיש בהם לולים ורפתות, אף שכבר התרגלו לריח זה, מכל מקום האיסור להתפלל ולברך בעינו עומד. ויש להם עצה שיוכלו להתפלל ולברך על ידי שיפזרו ריח טוב ממטהר אויר וכד'… ובצרוף זה שנמצאים ברשות אחרת". עכ"ל.

נמצא שהרב פסק בסכינא חריפא לאסור, ולא קיבל את הסברות המחודשות הנ"ל, ואף יתירה מכך – היתרו הוא רק כשנמצא ברשות אחרת, אך אם ירצה לברך 'ברכת הלבנה' וכדו' שאז יוצא לחוץ, אזי גם הפצת מטהר אויר לא תועיל.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א