.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפההאם מותר לעשות היום שאלת חלום? והיכן ניתן לרכוש את הספר 'משנת החלומות'?
אוקסנה אביגיל נשאל לפני 7 חודשים

שלום כבוד הרב

יש לי שאלה אני בעלת תשובה כבר 8 שנים ובתחילת התשובה הייתי עושה שאלת חלום וכל פעם הייתי מקבלת תשובה. בהמשך החיים אמרו לי שאסור לעשות אז הפסקתי. והייתי רוצה לחזור לזה.

האם מותר לעשות שאלת חלום?

שאלה שנייה איפה ניתן להשיג את הספר משנת חלומות?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 חודשים

לאביגיל שלום
בנוגע להיתר לעשות שאלת חלום – כתבתי על כך בספרי 'משנת החלומות' ולהלן העתקה משם:
האם מותר לעשות כיום שאלת חלום?
על אף שמן הציטוטים הרבים שהבאנו לעיל משמע ש'שאלת חלום' היתה דבר נפוץ, מכל מקום בדורות האחרונים מיעטו מאד להשתמש בה[1].
הסיבה העיקרית לכך נעוצה בדברי ר' יהודה החסיד שהזהיר ב'ספר חסידים' שלא להשתמש בשאלת חלום, בזה הלשון[2]: 'אין מזיקים מתגרים אלא במי שמתגרה בהם, כגון שכתב הוא או אבותיו קמיעות, או עסק בהשבעות או בכשפים או בשאלת חלום, לכך לא יעסוק אדם בהם'.
ומוסיף ר"י החסיד שאף במצב של פיקוח נפש לא הותר הדבר:
'כי אין זה חכמה, כי מקצר אדם חייו וחיי זרעו, ואין דוחין נפש מפני נפש'.
 
ובמקום אחר כתב[3]:
'מי שעוסק בהשבעות של מלאכים או של שדים, או בלחישת כשפים, לא יהיה סופו טוב, ויראה רעות בגופו או בבניו כל ימיו. ולכך יתרחק אדם מעשות כל אלה, וגם ימנע משאלות חלום, שידע איזה אשה יקח, ובאיזה דבר יצליח… וזה שנאמר[4] 'תמים תהיה עם ה' אלקיך'. ולא בשום דבר, כי לבסוף לא תהא לו תקנה, כמה עשו וכמה שאלו, ומהם נדלדלו או המירו הדת, או נפלו בחולי רע או זרעם, ולא יבקש שאחרים יעשו לו'.
 
וכן מובא[5] בשם הגאון ר' חיים מוולז'ין תלמיד הגר"א:
'אין לבקש מהמלאכים [-דבר מה], כי אין להם כח מאומה והכל אצלם בהכרח, כאשר האדם זוכה- מוכרחים הם לברכו, ואם לאו [-שאינו ראוי] – אז ח"ו בהכרח מקללין'.
 
אף המקובל ר' חיים ויטאל[6] כתב 'המשתמש בשמות הקדש נעקר מן העולם, או ישתמד או יעני או ימות הוא או בניו'.
 תמצית הדברים:
יש להמנע משאלת חלום משתי סיבות:
א. עצם העיסוק בהשבעות המלאכים מהווה סיכון, עד כדי חשש לנפשו!
ב. אף אם לא ישתמש בדרך של השבעת המלאכים, מכל מקום יש לאסור הן משום שיש לחשוש שאינו ראוי ובהכרח יקללוהו ח"ו, והן משום 'תמים תהיה עם ה' אלקיך', פירש רש"י[7]: "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבא עליך קבל בתמימות ואז תהיה עמו ולחלקו".
[1] במבוא של בעל ה'קסת סופר' ל'שו"ת מן השמים' כתב שמרבינו הבעש"ט והלאה לא נודע שאלת חלום בפירסום כי הוא וסיעתו ביטלו כל ענייני השבעות ושימושי קבלה מעשית וכתיבת קמיעות [תחומין שם].
[2] סי' תסט, ובאלף קע"ב. ועי' שו"ת חיים ביד [סי' לא] ושו"ת רב פעלים [ח"ב יו"ד סי' ל] שנשאלו בזה והשיבו ע"פ דברי הס"ח הנ"ל. וע"ע ב'תמים תהיה' [עמ' עו] להג"ר יעקב הלל שליט"א.
[3] סי' רה.
[4] דברים יח-יג.
[5] כתר ראש [הל' שבת וערובין סע' צג].
[6] שערי קדושה (ח"ב שער ו'). וכן בח"א שער ה': 'לא ישתמש בשמות הקדש כלל ודאשתמש בתגא חלף'. וע"ע בדבריו ב'טעמי המצות' [פ' ויחי]: 'המשתמשים בשמות הקדושים או בהשבעות עונשו גדול מאד כו'… ואני שאלתי למורי זללה"ה אם מותר להשתמש בהם כמו הקדמונים שהיו משתמשים כדי לידע החכמה והשיב לי מורי זללה"ה כי אותם החכמים היו משתמשים בשמות הקדש לפי שהיה להם אפר פרה כר' טרפון אבל אנחנו טמאי מת ואסורים בדברים אלו. ואפי' אותם השמות שבידינו מוטעים הם והכל אסור. מורי [האר"י] זללה"ה כשהיה קורא [בספר] ומזדמן לו שם [מלאך] כמו 'מטטרו"ן' לא הי' מוציא מפיו אלא היה קורא 'מט"ט' ואת סמא"ל היה קורא 'ס"מ' ב' אותיות ראשונים. והטעם אמר לי כי כשהקב"ה ברא את המלאכים ציוום כשיקראום או כשישביעום שיבאו, ולכן כשהאדם מזכירם חושבים [המלאכים] שקוראים אותם ובאים כששומעים שמם, וכשבאים ורואים [שביאתם] לבטלה יבא נזק לאדם מזה ולזה צריך להזהר מלהזכיר כו' כי המלאכים הם במדור העליון זך יותר ואם ירדו אצלינו אז יתערבו בזה האויר הנפסד ויש פחד שלא יתערב ויתלבש בו וזה הפסד להם ולכן אסור להזכירם. אבל אם הוא שם כשמות בני אדם מיכאל גבריאל וכעד"ז מותר להזכירם ואין חשש בזה:
החיד"א ("מדבר קדמות" מערכת א אות כ"ו) הוסיף על כך, כי נהיר לו שהאריז"ל זכה להטהר באפר פרה אדומה על ידי אליהו הנביא! [וצ"ב שהרי מהרח"ו כותב שאמר לו האריז"ל ש'אנחנו טמאי מתים'? ואולי הבין החיד"א שדברי האריז"ל נאמרו רק ביחס למהרח"ו ולדורו ולא ביחס לאריז"ל עצמו].
ועוד מובא משם האריז"ל [הובא ב"ראשית חכמה"], כי רק אדם המנוקה מכל עוון רשאי לעסוק ב"קבלה מעשית", אך מי שיש בו אפילו עוון אחד, מלאכי עליון מקטרגים עליו על שהוא משתמש בשמו של הקב"ה והוא נענש חמורות. ע"כ. דוק מינה ואוקי באתרין.
האריז"ל הוסיף ואמר, כי ידוע לו, שצירופי השמות הכתובים כיום בספרי הקבלה, משובשים הם מאד, ובכלל זה, אלו המוזכרים בספר "רזיאל המלאך" המצוי בבתים רבים (שו"ע האריז"ל). ועכ"ז נמנע האריז"ל מתיקון שיבושים אלו, מאחר שלא חפץ שישתמשו בהם.
[יש לציין כי הספר "רזיאל המלאך" מיוחס לאדם הראשון, אך לדעת רבי נחמן מברסלב (ליקוטי מוהר"ן אות תע"ח), לא זו בלבד שאין הדבר כן, אלא גם הסגולה המיוחסת לו – מניעת שריפות, אינה נכונה, ואף אירע פעם שהספר עצמו נשרף. ע"כ].
ובש"ך [יו"ד קעט ס"ק יח] כתב: 'וע"י ספר יצירה מותר לעשות לכתחלה דשמות הקדש הם והש"י נתן בהם כח שיוכלו לפעול על ידיהם החסידים והנביאים והפועל בהם מראה גדולתו וגבורתו של הש"י שמו, אך שיתעסקו בהם בקדושה ובטהרה ולצורך קדושת השם או לצורך מצוה רבה אשר לא נמצא זה בדורות הללו בעו"ה. ואפי' בזמניהם מצינו שנענש ישעיה ע"ז וכ"ש בזמה"ז שא"א לנהוג בטהרה ובקדושה ורחמנא ליבא בעי'. עכ"ל העט"ז. ודבריו נכונים וכן נמצא בכמה מחברים דורשי רשומות שאין להשתמש בשמות הקדש כ"א לצורך מצוה רבה 'ודאשתמש בתגא חלף' וכן כתב הרמ"א [סי' רמ"ו סוף סכ"א] עכ"ל הש"ך.
וכן סידר הרמ"ע מפאנו [מאמר תקוני תשובה פכ"ד] תיקון לנכשל בזה: 'זה כוונת השלג למי שחטא איזה חטא ח"ו במחשבה או במעשה כו' או שנשתמש בשמות הקדש ובקמיעין כי הוא עון פלילי ועונשו גדול שפוגם כו' לכן צריך שיעשה תקון גדול לחטאו לינצל מדינה של גיהנם ותקונו הוא שישליך עצמו בתוך השלג ביום הקרירות ויתגלגל בתוכו ז"פ כו'. עכ"ל.
ועי' בשו"ת 'יכין ובועז' [סי' קלה דף נד סוף ע"ג] מעשה נורא בתלמידי ר"י החסיד שהשתמשו בשמות הקדש להנצל מלסטים ואמר להם ר"י החסיד שאין להם חלק לעוה"ב אא"כ יתנסו בכך שוב ולא ישתמשו בשה"ק להנצל, וחזרו ונהרגו ולא רצו להזכיר את השם. וע"ע בעניינים אלו בארוכה בספר 'תמים תהיה' לגאון ר' יעקב הלל שליט"א.
ודי בזה כדי להמנע משימוש בשמות לשאלת חלום, והשומע יחדל, וירא לנפשו.
[7] דברים יח-יג.
ולטעם זה יוצא שרק שאלות הנוגעות לעתיד אין לשאול, אולם שאלות בהלכה וכדו' אין איסור. ועי' בספר תמים תהיה לגר"י הלל שליט"א.
.
בנוגע לשאלתך השניה היכן אפשר להשיג את הספר 'משנת החלומות' – ניתן לרכוש כאן https://taamu.co.il/?p=475

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

13 + 20 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות