.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם נשים מנועות ממצות ד' המינים וחבטת ערבה? והאם תברכנה?
אנונימי צוות נשאל לפני 5 שנים

שלום לרב,

רציתי לדעת האם נשים תקיימנה מצות ד' מינים בלולב וכו' כמנהג האנשים? שמעתי שעל פי הקבלה יש להמנע מזה.

והאם כשהיא בכל אופן נוטלת – מברכת?

וכן רציתי לדעת בנוגע לחבטת ערבה – האם נשים נוהגות בזה?

תודה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 5 שנים

שלום
א. מצות נטילת לולב היא מצוות עשה שהזמן גרמא. ממצוות כאלה נשים פטורות. כך שאשה פטורה מסוכה ולולב וציצית וכו' ודומיהן.
ב. נחלקו הראשונים – כשאשה פטורה, ובכל זאת מעוניינת לקיים המצוה – תברך או לא? לדעת ר"ת מברכת, וכך מנהג בני אשכנז.
אך הספרדים נהגו בזה כמ"ש בשו"ע שאין לה לברך.
ג. על פי המקובלים ענין תיקון הנענועים שייך דוקא באנשים ולא בנשים, ולכן גם אם נוטלות [בלא ברכה כדעת השו"ע], בכל אופן רק תיטול ותגביה הד' מינים, אך לא תנענע, וכמ"ש מרן הבא"ח בשו"ת רב פעלים [חלק א – סוד ישרים סימן יב]:

"דבר זה של הלולב מפורש בדברי רבינו האר"י ז"ל, דלא שייך בנקבות, אלא רק בזכרים, כמ"ש בשער הכונות דף ק"ה ע"ד בד"ה ועתה וז"ל, ונתכוון כי אתה המנענע הלולב נרמז בז"א, אשר מנענע החסדים שבו וממשיך הארה אל נוקביה אשר ראשה כנגד החזה שבו וכו', עכ"ל ע"ש, נמצא מפורש יוצא מדברים אלו, דלא שייכי סוד המשכת החסדים ע"י מצות הלולב, אלא רק בזכרים שהם דוגמת ז"א, ולא בנקבות…
וכיוצא בדבר הזה כתב רבינו ז"ל, בענין הציצית בשער הכונות וז"ל, והנה זה הטלית אינו מגיע רק עד החזה שהוא רובו של גוף האדם, כי שם מאחורי החזה דז"א יצאה נוקבא דידיה, ואין שם בחינת טלית, וזהו הטעם שהנשים פטורות מן הציצית, עכ"ל ע"ש.
ונראה לי בס"ד כי מטעם זה שכתב רבינו ז"ל בענין הלולב, יש לומר דאע"פ שהנשים יכולים ליטול ולברך כסברת ר"ת, מ"מ לא יאות להון לעשות סדר הנענועים בהולכה והובאה… כאשר עושין האנשים, ועל כן בביתינו, הגם שנוהגים הנשים דידן לברך על הלולב, אין אני מניח אותם לעשות סדר הנענועים בהולכה והובאה… כאשר אנחנו עושים, אלא רק מברכין ונוטלין הלולב בידם, מיהו הקטנים שיודעים לנענע אנחנו מניחים אותם לעשות סדר הנענועים, יען דאע"ג שהם קטנים עכ"ז הם זכרים, ובזה עדיפי מנשים כו'": עכ"ל.

בנוגע לחביטת הערבה – 

מנהג בנות אשכנז שחובטות הערבה, כ"כ בספר הליכות בת ישראל [כ-כ], ובספר ד' המינים דף תע"ב, וכן העיד הגר"ח קנייבסקי במועדי הגר"ח תשובה תתקע"ט, וכן המנהג הוא בחב"ד.

לעומת זאת ע"פ המקובלים אין לנשים לחבוט ערבה. [כן הביאו ב'האיר ממזרח' סדר חביטת ערבה בשם עוי"ח וישלח ס"א, וכ"כ באמרות חיים בהערותיו על הבא"ח].

וכן הוא המנהג הפשוט אצל בנות ספרד שלא נהגו לחבוט הערבה, וכ"כ בחזו"ע ובילקו"י.

וכן כתב הרב רצאבי שבנות תימן לא נהגו לחבוט הערבה [המקוצר, אוה"ח קיט סקי"א].

 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

9 + 5 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות