השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: אמונההאם רבי עקיבא סיבב מיתת עצמו?
Avatarעידן נשאל לפני 4 שבועות

שלום לרב בועז היקר! באחד השיעורים, הרב ציין שכשרבי עקיבא אמר מתי יבוא לידי ואקיימנו, התכווין שהדבר יבוא לידו כלומר בורא עולם יסבב שהוא ימסור נפש על קידוש ה' ולא שהוא, כלומר רבי עקיבא, יביא את עצמו לזה. אבל ידוע שרבי עקיבא לימד תורה ברבים למרות גזירת הרומאים ולכאורה מזה משמע שהוא גרם לעצמו המיתה.

בברכה, עידן

Print Friendly, PDF & Email

2 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 4 שבועות

לעידן שלום
התשובה לשאלתך נמצאת בגמ' בעצמה שהבאת, ונצטט:
רבי עקיבא אומר בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה אמר ליה עקיבא אי אתה מתירא מפני מלכות אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום אמר להם מפני מה אתם בורחים אמרו לו מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם אמר להם רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם אמרו לו אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות לא פקח אתה אלא טפש אתה ומה במקום חיותנו אנו מתיראין במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה כי הוא חייך ואורך ימיך כך אם אנו הולכים ומבטלים ממנה עאכ"ו אמרו לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לר"ע וחבשוהו בבית האסורים כו'… ע"כ.
מה למדנו, שר"ע לא הלך להסתכן ולגרום לעצמו מיתה, אלא אדרבה, להסיר הסכנה, שהרי הסכנה ללא תורה – גדולה פי כמה!

Print Friendly, PDF & Email

בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 4 שבועות

לעידן שלום
התשובה לשאלתך נמצאת בגמ' בעצמה שהבאת, ונצטט:
רבי עקיבא אומר בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה אמר ליה עקיבא אי אתה מתירא מפני מלכות אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום אמר להם מפני מה אתם בורחים אמרו לו מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם אמר להם רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם אמרו לו אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות לא פקח אתה אלא טפש אתה ומה במקום חיותנו אנו מתיראין במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה כי הוא חייך ואורך ימיך כך אם אנו הולכים ומבטלים ממנה עאכ"ו אמרו לא היו ימים מועטים עד שתפסוהו לר"ע וחבשוהו בבית האסורים כו'… ע"כ.
מה למדנו, שר"ע לא הלך להסתכן ולגרום לעצמו מיתה, אלא אדרבה, להסיר הסכנה, שהרי הסכנה ללא תורה – גדולה פי כמה!

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

4 + 0 =

עדכונים חמים למייל

קבלת עדכונים
Loading