שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודהאם שייך מסית ומדיח בשגגה?
אנונימי צוות asked שנה 1 ago

האם שייך מסית ומדיח בשגגה? כגון שמסית חבירו לעבירה אך אינו יודע שהדבר הוא איסור. [כאשה הממליצה לחברתה על בגד שאינו צנוע ומעודדת אותה ללבשו, והיא בגדר מסיתה ומדיחה אותה לדבר עבירה, אך אינה יודעת האיסור בזה, ונחשבת לשוגגת] או שמסית ומדיח הוא דוקא במזיד?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered שנה 1 ago

שלום
כתוב בתורת כהנים פ' בחוקותי  [י] "איזה הן מיתות החמורות ואיזה קלות? החמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה כגון מסית ומדיח ומברך את השם. ומכה אביו או אמו או מקלל דליכא עליהן קרבן בשוגג, והקלות הן שיש עליהן קרבן בשגגה כגון מחלל שבתות" עכ"ל.
הרי לנו ששייך במסית ומדיח שגגה, ובכל אופן נקרא בגדר "מסית ומדיח".  

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

1 + 16 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב