.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות כלליותהאם תרגום יונתן הוא תרגום ממש או מדרש?
טל חן נשאל לפני 7 שנים

שלום לכבוד הרב
רציתי בבקשה לשאול האם תרגום יונתן על התנ"ך הוא תרגום ממש, או שלמעשה הוא מדרש?
כלומר האם התנא הבין שזה פשט הפסוקים או שאמר דבריו בדרך דרש?
תודה רבה כבוד הרב

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 7 שנים

שלום
יש לחלק בין תרגום יונתן לחומש, לבין תרגום יונתן לנביאים. הרב הגאון רבי יעקב חיים סופר שליט"א האריך לכתוב [תורת יעקב קונ' אחרון לסי' רנ] בענין, ואנו נצטט את דבריו: 

ומצאתי לגאון מחסאלאוויץ רבי משה נחמיה כהניו ז״ל שבמאמרו בקובץ התורני ״יגדיל תורה״ (אבלסון, שנת תר״נ קונטרס ה׳ סימן ס״ד דקי״ב ע״ג) שכתב: ״הנה התרגום יונתן וירושלמי [על התורה] אשר לפנינו אם כי לא נודע לנו בבירור מי הוא מחברו, אך עם כל זאת זה ברור שמפה קדוש יצא מחד מקמאי בדורות התנאים או האמוראים ז״ל, ורבותינו הראשונים ז״ל שתו בצמא את דבריו, וכידוע שהרמב״ן ז״ל בפירושו על התורה מחבב את דבריו ככל מדרשי חז״ל, וכן עוד כמה מפרשים מרבותינו הראשונים ז״ל, וגם בפירוש מאור הגולה רש״י ז״ל הובא הרבה מדבריו של יונתן אם כי לא פורש בשמו רק נכללו בדרשות חז״ל, אכן כן הם הדברים המבוארים בתרגום יונתן, וכידוע למעיין בפירושו״ עכ״ל.
מה שכתב הגאון מחסאלאוויץ ז״ל שתרגום המיוחס ליונתן מדברי תנאים או אמוראים יצא — הנה מהרי׳צ חיות ז״ל במאמר אגרת בקרת, וביותר במאמר אמרי בינה (סימן ד,) האריך לומר שהוא מזמן מאוחר אחר חתימת התלמוד (עיין שם דתתקט״ו ע״ב ותתקי״ח ע״ב) ושם עוד בהרבה מקומות, ועיין מה שכתב על דבריו הגאון רד״ל.
ומצאתי עכשיו להרה״ג רבי מרדכי לוונשטיין ז״ל בספרו המצוין הנקרא בשם ״נפש הגר״ על תרגום אונקלוס, דברים (ל״ג כ״ח דנ״ה ע״ב) שכתב בזה כמה דברים, ויש לי לעמוד בהם, והנני מביאם כאן וזו לשונו:
״תרגום יונתן בן עוזיאל שעל התורה, מוסיף הוא על תרגום אונקלוס, ומפרש דברי אונקלוס, ואל תתמה בדבר [שהרי יונתן בן עוזיאל קדם לאונקלוס], כי התרגום יונתן על התורה הוא אחרון, ולא כמו שהעולם תועים בזה שהוא יונתן בן עוזיאל שתרגם הנביאים, ולא כן הוא כי יונתן בן עוזיאל שתרגם נביאים, הוא תנא קדוש כדאיתא בסוכה (כ״ח א׳) שהיה תלמיד הלל הזקן עיין שם.
ובמגילה (ג׳ א׳) איתא תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע, [ובירושלמי (שם) איתא ״לפני״ רבי אליעזר ורבי יהושע], ותרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי, ומזה ראיה גמורה שיונתן בן עוזיאל לא תרגם התורה, ורק תרגם נביאים, והטעם לזה עיין בראש הקדמת ספרי נפש הגר.
ותרגום יונתן בן עוזיאל לתורה לא נתפרש מי הוא, והתוספות בכמה מקומות קראהו בשם ״תרגום ירושלמי״, ורש״י ז״ל לא הזכירו בשם מקום בפירושו לתורה, אבל תרגום יונתן על נביאים רש״י ז״ל מביא תמיד, ומזה ראיה שרש״י לא ראה תרגום יונתן לתורה ואולי היה בזמן רש״י ז״ל, גם הרמב״ם מזכיר ומביא תרגום אונקלוס בחיבוריו, בפירוש המשניות, ובמשנה תורה, ובמורה נבוכים, ושם מביא גם תרגום יונתן לנביאים, ומתרגום יונתן על התורה אינו מזכיר מאומה, ובודאי גם הרמב״ם לא ראה לתרגום יונתן שעל התורה, ואולי היה הוא בזמנו ובזמן רש״י ז״ל.
והנה מה שכתב שתרגום יונתן בן עוזיאל לתורה אינו מהתנא יונתן בן עוזיאל שתרגם נביאים, ולא כמו שחושבים העולם והוכיח כן מההיא דמגילה — בודאי צדקו דבריו, וכבר האריכו בזה האחרונים ז״ל, ועיין שו״ת זכר יהוסף (סימן קכ״א), ומה שציינתי בזה בחיבורי יגדיל תורה ח״א (סימן ס״ו), ועיין בחיבורי תורת יעקב (דף תתצ״ג) ודו"ק היטב.
אך מה שרצה לומר שבעל תרגום יונתן בן עוזיאל לתורה היה אחרון ואולי היה בזמן רש״י והרמב״ם, זה חידוש פלא, ואי אפשר לקבלו, וכבר הבאתי לעיל שהגאון מחסאלאוויץ ז״ל כתב שתרגום יונתן לתורה היה מזמן התנאים או האמוראים, ושיטת מהר״צ חיות ז״ל שבעל תרגום זה היה מאוחר לחתימת התלמוד בזמן הגאונים, וציינתי מה שכתב עליו הגאון רד״ל ז״ל, ועיין בדברינו שם, ובספר תורה תמימה בראשית (ל״ח אות ז׳) כתב: ״בתרגום [המיוחס] ליונתן בן עוזיאל לתורה אשר כידוע כל דבריו נובעים מברייתות ומדרשים״, והשוה לאמור כאן, ועיין בכל אשר ציינתי בקונטרס אחרון לספר תורת יעקב (אות י״ג) בענין שדרכו של תרגום המיוחס ליונתן להמשך מאד אחרי מדרש פרקי רבי אליעזר עיין שם.
 
 
 

 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

12 + 5 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות