שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההנשבע לשקר עובר גם על לא תענה ברעך עד שקר?
טל חן asked 8 חודשים ago

שלום לכבוד הרב
רציתי בבקשה לשאול לגבי אדם שנשבע בבי"ד שאינו חייב כסף לפלוני ונפטר בכך מתשלום.
אם אותו אדם שנשבע בבי"ד שיקר אז פשוט שעבר על איסור שבועת שקר.

רציתי לשאול האם עבר בכך גם על לאו של לא תענה ברעך עד שקר?
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 8 חודשים ago

שלום
א. לא ברור שאדם שנשבע בבי"ד עבר על לא דאורייתא של שבועת שקר, אם הוא נשבע שלא בשם ה', יש אומרים שיש כאן איסור אבל לא עבר על לא תשבעו בשמי לשקר, ויש אומרים שמדין ידות שייך גם איסור תורה ולוקה. [ע' שו"ע יו"ד סי' רלז ובנו"כ].
ב. לאו של לא תענה וכו' אינו שייך בנשבע לשקר, אלא במעיד שקר, כמ"ש הרמב"ם בספר המצוות מצות לא תעשה רפה
"והמצוה הרפ"ה היא שהזהירנו מהעיד עדות שקר והוא אמרו ית' (יתרו) לא תענה ברעך עד שקר. וכבר נכפל זה במקום אחר ובלשון אחר ואמר (ואתחנן) עד שוא. והעובר על לאו זה כבר גזרה עליו התורה עונש (שופטי' יט יט, מ"ע קפ) ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו. ולשון מכילתא לא תענה ברעך זו אזהרה לעדים זוממין. ובזה הלאו גם כן מלקות כמו שהתבאר בסוף מכות ושם התבאר דין מצוה זו":

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

14 + 9 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב