שאל את הרב – השאלותהשגחה פרטית לשיטת בעל הפלא יועץ
אנונימי asked 3 שנים ago

בס"ד
שלום,
רציתי לדעת את דעת הרב בעניין של ההשגחה פרטית לשיטת הפלא יועץ בערך דעת + זווג + רפואה + שמירה.
שמזכיר בגדול בהרחבה בערך "דעת" שיכול להיות על האדם שלושה מיני גזירות או שיצא חי / עשיר, או שיצא מת / עני מרוד וכו' ושלישי – שגוזרין עליו שיבוא לו כפי בקשתו וכפי השתדלותו (בקשתו לכאורה תפילה, כפי ערך "זווג").
בכל מקרה, אם נחזור לערך "דעת" הוא מביא שם שמי שמתנהג לפנים משורת הטבע ועושה תורתו קבע ומלאכתו עראי, יצו ה' אתו את הברכה למעלה מן המערכה.
אז השאלה שלי למה נניח בערך 'רפואה' ובערך 'שמירה', הוא לא מזכיר שם שמי שלא פונה לרופאים אלא מתחזק בביטחון ואמונה וכו' כך גם יהיה שהקב"ה יעזור לו מעבר לטבע?
חשבתי לתרץ ששם זה בגלל שהוא נמצא בתוך מקום סכנה, ואז זה שאני.
אבל לפי זאת, אם ככה למה לא מזכיר זאת בערך זווג?
ולכן אולי אפשר לומר שדווקא כל זה בעניין התורה שנמשלה לעץ חיים אז ניתן לשנות את הטבע שמובא ברמב"ם פ"ט מהלכות תשובה. תחת הבטחת התורה שאם נעשה אותה בשמחה ונהגה בחכמתה תמיד כפי שמזוכר בפלא יועץ – אז יסיר מאתנו את כל הדברים המונעים אותנו לעשותה וכו'.
1) מה דעת הרב על התירוץ הנ"ל?
2) מה דעת הרב בעניין אתחלתא דגאולה כדברי הראי"ה קוק זצ"ל.

Print Friendly, PDF & Email

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות יורה דעה

מכתב מאליהו ימים נוראים

שלחן ערוך חלק א