שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהועשית הישר והטוב – חובה גמורה או הידור?
טל asked 5 חודשים ago

שלום לכבוד הרב
רציתי בבקשה לשאול האם יש חיוב הלכתי ממש (כמובן בתנאים מסוימים) מדין "ועשית הישר והטוב"?
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 5 חודשים ago

שלום
ענין "ועשית הישר והטוב" – האם הוא חיוב גמור או מצוה של לפנים משורת הדין – תלוי במחלוקת ראשונים. אין כוונתי להכנס כאן לכל הסוגיה, רק נזכיר שישנן הלכות שנקבעו כדין גמור הגם שהם מבוססות על ועשית הישר והטוב, כדוגמת דינא דבר מיצרא [ב"מ קח.] וכן "שומא הדרא" [ב"מ לה.].
ואכן נחלקו הראשונים האם כופין על לפנים משורת הדין או לא. שלשיטת הרא"ש והטור והרמב"ם אין כופין, [הרמב"ם כתב הלכות גזלה ואבדה (פרק יא הלכה יז) "ההולך בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין מחזיר את האבדה בכל מקום ואף על פי שאינה לפי כבודו" עכ"ל. משמע שאינו חובה ולא ניתן לכפות על כך].
אולם שיטת המורדכי וסיעתו שכופין על לפנים משורת הדין, ולדוגמא בדין האבידה הנ"ל יהיה חייב להחזיר.
הדברים באו בארוכה בקונטרס מקיף של הגר"ע ברוידא [גליון מוריה שנה כ"ג גליון ו-ט עמ' רכו ואילך], שם פרש שיטות הפוסקים ודן בהם בהרחבה, ע"ש.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

8 + 14 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב