שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימוד'ושבתו בשלום' – למה לא 'לשלום'?
Avatarעידן נשאל לפני חודש 1

בס"ד
שלום לרב בועז!
ראשית, תודה על הפעל האדיר של הרב שמחזק ומעשיר אותנו בידיעות התורה.
שנית, במסכת שבת דף יב ישנו נוסח- "ורחמיו מרובין ושבתו בשלום".
השאלה שלי היא מדוע נאמר בשלום שזה חלילה לאדם מת ולא ושבתו לשלום?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני חודש 1

לעידן שלום
א. אכן הרי"ף והר"ח גורסים "לשלום".
ב. לגרסה "בשלום" – נאמרו באחרונים כמה תירוצים ליישב.

  1. המהרש"א מחלק ואומר שדוקא כשחבירו הולך ממנו אז יש הקפדה לומר 'לשלום' ולא כשהוא הולך ונפרד מחבירו, שכשחבירו הולך ממנו ואומר לו 'בשלום' משמע שרק בעת הליכתו יהיה לו שלום ולא כשיגיע למחוז חפצו.
  2. בספר 'שדה יצחק' וכן 'וליוסף אמר' חילקו בין אומר ליחיד דבזה יש קפידא, לגמ' בשבת ששם אומר לרבים.
  3. ב'אוצר הירושלמי' [הרשברג] כתב שהיות ועצם השבת היא שלום – שבת שלום ומבורך,אין צריך לומר 'לשלום' אלא אומר 'בשלום' שיש ממילא מחמת השבת. וע"ע באחרונים שדיברו בזה.
Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

7 + 0 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב