שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהחכם אחרון חולק על חכם ראשון?
טל חן asked 2 שנים ago

שלום לכבוד הרב
רציתי בבקשה לשאול: ראיתי שהחפץ חיים זצ"ל פוסק שיש איסור לשון הרע בדבר שהתפרסם כבר ברבים (מה שנקרא "באפי תלתא". כמובן שיש חילוקים, אבל באופן כללי כך הוא פוסק).
ואילו הרמב"ם פוסק שאין לשון הרע באופן כזה.
האם החפץ חיים חולק על הרמב"ם?
ידוע שהח"ח היה קדוש ובדרגה של תנא, אבל האם אחרון יכול לחלוק על ראשון?
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

לטל שלום,

החפץ חיים לא חולק על הרמב"ם, כפי שהדברים מפורשים בספרו "חפץ חיים" [הלכות לשה"ר, כלל ב סעיף י'] שם הוא מונה עשרה תנאים שרק בהצטרפם יהיה הכלל תקף, ואף על פי כן למעשה אין להתיר, וזה לשונו:

"ואחרי כל הדברים והאמת האלה שביארנו, ראה אחי כמה יש להתרחק מקולא זו שכמעט אין לה מקום במציאות ובפרט שאף אם יצטרפו כל הפרטים גם כן צריך עיון אם הלכה כדעה זו, אחרי שלדעת הרבה פוסקים אין שום מקור לקולא זו מהש״ס (וכמו שכתבנו בסוף סעיף קטן ד' בבאר מים חיים), לכן השומר נפשו ירחק מזה".

 ועי' שם בפירושו ב'באר מים חיים' שהגם שהרמב"ם כך פסק, אך לרש"י ולתוספות ולרבינו יונה אין לדין זה כל מקור בגמרא. ולכן החפץ חיים התייחס לדין, שהרי כך פסק הרמב"ם [והסמ"ג והרשב"ם], אך בכל זאת הסתייג שכל זה נאמר עם הרבה תנאים שכמעט אינם במציאות, כפי שמפרט שם, ואף אם יקרה ויתקבצו כל התנאים כולם, מכל מקום "צריך עיון אם הלכה כן".

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

2 + 1 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב