שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכה"טעות הגוי מותרת"- גם במעסיק ועובד?
דניאל אמסלם asked 2 שנים ago

שלום

הדין הוא שטעות הגוי מותרת, השאלה שלי היא האם גם כשהגוי הוא בעל הבית וטעה ושילם לי יותר, עדיין הדבר מותר?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום

טעות הגוי שטעה הגוי מעצמו ונתן ליהודי מעות יתירות, מן הדין אין היהודי חייב להשיב, כל עוד אין הגוי יודע ואינו חושד ביהודי. אך אם הגוי יחשוד ביהודי שידע ולא החזיר, יש כאן חשש של חילול השם, ומצוה להחזיר.

וראה מה שכתב ב"באר הגולה" בענין השבת טעות הגוי:

"אם החזיר האבידה לעכו״ם לקדש השם יתברך שמו לעד, כדי שיפארו [הגוים את] את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה, ה״ז משובח. וכן הדין בחזרת מעות שטעה העכו״ם מעצמו.

ואני כותב זאת לדורות שראיתי שרבים גדלו והעשירו מן טעות שהטעו העכו״ם ולא הצליחו, וירדו מנכסיהם לטמיון, ולא הניחו אחריהם ברכה, וכמ״ש בספר חסידים סימן תתרע״ד רבים אשר קדשו ה' והחזירו טעות עכו״ם בדבר חשוב – גדלו והעשירו והצליחו והניחו יתרם לעוללים": עכ"ל.

הרי לנו שאין לחפש כאלה "זכיות", ואדרבה, מצוה לקדש שם שמים וטוב לו בזה ובבא.

 

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

13 + 20 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב