שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפהכיצד יתכן בדרשות חז"ל ש"אלה ואלה דברי אלקים חיים"?
Avatarאליהו שלמה נשאל לפני שנה 1

עניין המדרש הוא דבר שהיה ועבר מפה לאוזן איך אפשר להבין מציאות שהיתה ובא מדרש שסותר מציאות זו ואף על פי כן אלו ואלו דברי אלוקים חיים חשוב לי לדעת על פי הפשט ?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

שלום
חשוב לדעת שחז"ל בדברי קודשם התייחסו תמיד לעומק הענין ולא לשטחיותו, ולכן הגם שבפשט נראה דבר מסוים, חז"ל דורשים אותו על ענין אחר ולפי עומק הענין וסודו.
גם כשאנו מוצאים מדרשים סותרים אין לתמוה, שאלה הם ב' היבטים של אותו הענין, כמו שנשאל אדם כיצד תגדיר ספר זה? וא' יאמר עבה, השני יאמר דק, השלישי חום, הרביעי קשה, החמישי רך, השישי לבן וכו'. האם הם סותרים זה את זה? לכאורה כן, אך כשנשאלם יאמר האחד – הספר עבה, והשני יאמר כריכתו דקה, והשלישי כריכתו חומה והשישי דפיו לבנים, והרביעי כריכתו קשה, והחמישי דפיו רכים וכו'. מעי"ז אומר רבינו בחיי אודות המסתכל על דבר בעל גוונים רבים וכל אחד מתאר אותו בגוון שונה.
גם אם פעמים בפשט אין הדברים נראים, יש לדעת שכן הוא על פי עומקם, כמו יעקב אבינו לא מת, והא חנטו חנטיא וכו'. בעומק – צדיקים במיתתם קרויים חיים.
וכמו "הוא לבן הוא בלעם" [סנהדרין ק"ה] שעל פי פשוטו תמוה מאד, אך ע"פ סודו מובן בהחלט שהרי לבן נתגלגל בבלעם כמפורסם בכתבי האריז"ל וכפי שהבאנו בספרנו משנת הגלגולים ומסרנו שיעור בענין [כאן].

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

10 + 18 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב