.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכההאם מותר לנכה ליסוע בכסא גלגלים חשמלי בשבת?
א נשאל לפני 6 שנים

בס"ד
שלום לכבוד הרב!
רציתי לדעת האם מותר יהיה לנכה המרותק לכסא גלגלים לנוע בכסא הגלגלים החשמלי שלו בשבת לבית הכנסת ולאכול וכיו"ב.
ומה דעת הפוסקים בענין נכה כזה בשימוש בכסא העובד ע"י גרמא (כמו של מכון צומת).
תודה

Print Friendly, PDF & Email
3 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שלום
התשובה בקצרה:

גדולי הפוסקים לא הקלו להסתמך על גרמא בתנועה בכסא גלגלים או בקלנועית וכדו'. אלא בשעה"ד גדול במקום פיקוח נפש וכדו'.

 

ובהרחבה:

כל הנושא של פעולה מכח גרמא – אינה מקובלת על גדולי הפוסקים. הגרי"ש אלישיב, הגר"ש וואזנר, והגר"נ קרליץ להבהחל"ח, ושאר פוסקי זמננו.

הטענה העיקרית היא שכל פעולה הגורמת בהכרח לתוצאה – אינה נחשבת כגרמא, אלא כמעשה בידיים. כל המכשירים שהומצאו על ידי מכון צומת פועלים בצורה כזו שהם בהכרח מביאים לתוצאה המקווה. אתה לוחץ על כפתור והרכב נוסע. אמנם על ידי רצף פעולות, אך עצם הענין שרצף הפעולות הללו מוכרח ובנוי כך מלכתחילה שכל לחיצה תפעיל את רצף הפעולות הנ"ל – מהווה הפעלה בידים.

זאת עוד לפני הדיון של זילות השבת בנסיעה בקלנועיות ובכסא גלגלים חשמלי בפרהסיא, והגר"נ קרליץ שליט"א דן אדם כזה כמחלל שבת בפרהסיא עם כל המשתמע מכך.

ואודה שאני לכשעצמי ביקרתי בשבת אחת במושב מסוים שלא אנקוב בשמו, ובשבת בבוקר ראיתי בחניון של בית הכנסת צי של קלנועיות ובעת צאתנו מביהכ"נ צרם לי מאד לראות שהתושבים שם עשו שבתם חול בנסיעה בפרהסיא בצורה חופשית עם הרכב הנ"ל [חלקם עם שלט המודיע שזה רכב גרמא, וחלק בלי],

יש שרצו לומר שהרב עובדיה יוסף זלה"ה התיר את כל הדברים הללו [כנראה בגלל שהרב הקל במעלית שבת], ולא היא.

ישנם דברים מפורשים שהובאו בקובץ המשביר עמ' פג במאמר של הרב משה הררי [- ממרכז הרב, מרבני הציונות הדתית ומח"ס מקראי קודש בהלכות חגי ישראל, וקדושת השבת בהלכות חשמל בשבת] בנוגע לפיתוחים הטכנולוגיים של מכון צומת בכלל, ולדעתו של הגר"ע יוסף עליהם בפרט, וזה לשונו:

"לפני שנסיים פרק זה נראה שמחובתי להזכיר את דעת רבנו [עובדיה יוסף זלה"ה] בענין החידושים ההלכתיים – טכנולוגיים של מכון צומ׳׳ת. שאמנם אנשי צומ״ת (שמסתמא כל כוונתם לש״ש בלבד, ובודאי שיש להם יראת שמים) טוענים שדעת רבנו היתה להסכים עמם בהפעלת מכשירי הגרמא בכלל, ובהפעלת פנס וטלפון גרמא בשבת ויו״ט בפרט {ר׳ ע״כ בתחומין (ח״א עמ' 515, ח״ב עמ' 55, ח"ג עמ' 139, וחט״ז עמי 34)].
אלא שלפני כמה חודשים הביאו לי פסק הלכה שכתב הראשל״צ הגר׳׳ש עמאר שליט״א, בו הוא דן גבי מכשיר הגרמא של מכון צומ׳׳ת בכלל, ושל מכשירי הטלפון, הרמקול והקלנועית בפרט. וכתב במסקנתו: אחר עיון מעמיק וכו' עולה בבירור גמור ובלי שום ספק, שאין שום היתר להשתמש במכשירים חשמליים (ע׳׳י גרמא, וכנ׳׳ל – מ.ה.) ולהפעילם בשבת ח״ו. ואפילו באופן שאין בו הבערה וכיבוי, וכו'. ואשר על כן אסור להשתמש בטלפון, מקרופון (רמקול) או רדיו, וכל שאר המכשירים, לא בשבת ולא ביום טוב. וקל וחומר שאין להשתמש בשום פנים במכונית שנוסעים בה בשבת ונקראת ״קלנועית״, שמלבד שיש בה איסורי שבת רבים יש בזה גם חילול ש״ש נורא. וכו'. עיי׳׳ש שהאריך בדברים חריפים נגד ההיתרים של מכון "צומת״, וכתב שיש להתיר זאת רק במקום של ספק סכנת נפשות.
ובסוף הקונטרס הארוך הנ״ל שכתב הגר״ש עמאר שליט״א, הוסיף הגר"ע יוסף זלה"ה בכתב ידו, וזו לשונו המדוייקת:
"אני מסכים בכל לב לכל מה שנאמר לעיל על ידי ידי״נ הגאון הראש״ל רבינו שלמה משה עמאר שליט׳׳א, שכל דבריו נאמרו בטוב טעם ודעת, על דבר אמת וענות צדק, לגדור גדר ולעמוד בפרץ. איישר חיליה לאורייתא, יגדיל תורה ויאדיר. עובדיה יוסף". עכ׳׳ל.
וכן הגר״צ בוארון שליט׳׳א ג״כ הוסיף את חתימתו שם ע״כ.
נמצאנו למדים שאף רבנו נמנה עם המתנגדים להיתרים של מכון ״צומת״. ושמא במשך השנים ראה שהם מיישמים את ההיתרים גם במקרים שלדעתו א״צ להקל בהם, ולכן חזר בו ממ״ש להתיר לפני עשרות שנים [ולענ״ד נראה בס״ד (כן אמר לי ת״ח אחד המבין בענינים אלה), שעצם הגרמא של מכון ״צומת״, הנקראת ״המשכת מצב״, היא נכונה כשלעצמה מבחינה הלכתית. אך כיוון שהם מיישמים זאת במקרים שלדעת רבים א׳׳צ להקל בהם, לכן ישנה התנגדות גדולה כל כך נגדם. וראה ע״כ מה שכתבנו באורך בס״ד בקונטרס קדושת השבת (ח׳׳א, ובפרט בהערה כ״ז) בענינים אלה. ושעל אחת השאלות ששאלנו את הרה״ג ישראל רוזן שליט״א ראש מכון צומת, ענה לי: ״כאן מצאת את מקום תורפתי״. ולא זכיתי להבין, אם אכן גם הוא שליט״א מסכים שאין להשליך [-לדמות] את היתריו למקרים האמורים שם, מדוע אינו מתקן הדבר כו'. ע"ש.

עכ"ל של הרב הררי בבירור הענין.

דומה שאין הרבה מה להוסיף על דבריו, ועם כל ההשתפות בצערו של הנכה והמוגבל, לא ניתן לעשות התורה פלסתר ולהתיר את האסור, ויש להמשיך ולנהוג כפי שנהגו עד היום – שישראל או גוי יסיעו את כסא הגלגלים לבית הכנסת ללא היתרים מפוקפקים.

לצורך תשובה זו נעזרתי בגר"א בייפוס שליט"א ממשמרת השבת, ועל כך איישר חיליה.

נספח – דעת הגרי"ש אלישיב, הגר"ש ואזנר ולהבהחל"ח – הגר"נ קרליץ

קלנועית בשבת

Print Friendly, PDF & Email
מני נענה לפני 10 חודשים

שלום לכבוד הרב שליט"א אני מכיר כמה מגדולי התלמידים של מרן (שלא חפצים בפרסום שמם) שסוברים שלא חזר בו, ולא הסכימו להבנת הרה"ג רשכבה"ג הרב עאמר שליט"א (וידידי הרב הררי שליט"א, ה' ישלח לו רפואה שלמה), ועדיין במקרים מאוד קיצוניים מתירים באופן פרטי ולא בהוראה לרבים (ח"ו הל"ת) להשתמש בקלנועית (כמה שיותר בצנעה, ובהתאם למקום…). ואכמ"ל…

Print Friendly, PDF & Email
יוסף נענה לפני 6 חודשים

בן אדם מעוניין להתפלל בבית כנסת יש רכב שלא עושה ניצוץ כי הוא חשמלי ודול3 תמיד רק ללחוץ גז אבל אין חשמל ניצוץ הניצוץ היה רק בזמן סיבוב המפתח לנתניה ומאז נשאר דולק כמו מאור שבת

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

8 + 0 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות