.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועכשעם ישראל שבו שמונה מסעות לאחור, לאחר מיתת אהרון, היכן היה משה??
רזיאל נשאל לפני 3 חודשים

שלום לרב,
חז"ל אומרים [רש״י פ׳ פנחס (כ״ו י״ג), מהמכילתא] רש"י (במדבר פרק כו יג) לזרח – הוא צוחר, לשון צוהר. אבל משפחת אהד בטלה, וכן חמשה משבט בנימין, שהרי בעשרה בנים ירד למצרים וכאן לא מנה אלא חמשה, וכן אצבון לגד, הרי שבע משפחות.
ומצאתי בגמ' ירושלמית, שכשמת אהרן נסתלקו ענני כבוד ובאו הכנענים להלחם בישראל ונתנו לב לחזור למצרים וחזרו לאחוריהם ח' מסעות מהר ההר למוסרה, שנאמר (דברים י, ו) ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן, והלא בהר ההר מת, וממוסרה עד הר ההר שמונה מסעות יש למפרע, אלא שחזרו לאחוריהם ורדפו בני לוי אחריהם להחזירם, והרגו מהם שבע משפחות, ומבני לוי נפלו ארבע משפחות משפחת שמעי ועזיאלי, ומבני יצהר לא נמנו כאן אלא משפחת הקרחי, והרביעית לא ידעתי מה היא. ורבי תנחומא דרש שמתו במגפה בדבר בלעם, אבל לפי החסרון שחסר משבט שמעון במנין זה ממנין הראשון שבמדבר סיני, נראה שכל כ"ד אלף נפלו משבטו של שמעון: עכ"ל.
ותמוה מאד בעיני – שלא מוזכר היכן היה משה רבינו באירוע הזה? לא כתוב שנפל על פניו, או עמד בתפילה, או התרה בחוטאים שיציאתם באופן עצמאי מסוכנת והיא לא תצלח כו' כפי שראינו שבכל המאורעות הקורות את בנ"י במדבר היה משה מעורב בהן ומתווה דרך?
תודה

Print Friendly, PDF & Email
2 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 3 חודשים

לרב רזיאל שלום
שאלתך טובה, ולא מצאתי מי שעוסק בה – למעט ספר אחד – מגדל צופים [לגר"ד אקסלרוד] ואצטט את דבריו:
ברש״י פ׳ פנחס (כ״ו י״ג) ז"ל לזרח הוא צוחר לשון צוהר אבל משפחת אוהד בטלה וכן חמש משבט בנימין שהרי בעשרה בנים ירד למצרים וכאן לא מנה אלא חמשה וכן אצבון לגד הרי שבע משפחות ומצאתי בגמרא ירושלמית שכשמת אהרן נסתלקו עני כבוד ובאו הכנענים להלחם בישראל ונתנו לב לחזור למצרים וחזרו לאחוריהם שמונה מסעות מהר ההר למוסרה שנאמר ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן (דברים י׳ ו׳) והלא בהר ההר מת רממוסרה עד הר ההר שמונה מסעות יש למפרע אלא שחזרו לאחוריהם ורדפו בני לוי אחריהם להחזירם והרגו מהם שבע משפחות ומבני לוי נפלו ארבע משפחות משפחת שמעי ועזיאלי ומבני יצהר לא נמנו כאן אלא משפחות הקרחי והרביעית לא ידעתי מה היא עכ״ל
ובדברים שם כתב רש׳׳י ז״ל…אלא אף זו מן התוכחה ועוד עשיתם זאת כשמת אהרן בהר ההר לסוף ארבעים שנה…ונתתם ראש לחזור למצרים וחזרתם לאחוריכם שמונה מסעות עד בני יעקן עכ״ל
ומדברי רש׳׳י כאן משמע שכל בני ישראל חזרו לאחוריהם כי הרי בספר דברים כתוב בתחלתו אשר דבר משה אל כל ישראל.
וצריך כאן ביאור דהרי בכל המקרים שהיה התנהגות כזו כגון בחטא העגל והמרגלים וכו׳ עמד משה רבינו בשער המחנה והיתה התגלות שכינה ועצרו את את החוטאים. וכאן משכו החוטאים את כלל ישראל לאחוריהם שמונה מסעות, ולכאורה משמע שגם משה רבינו והמשכן נסעו עמם, ומוזכר רק שהלויים נלחמו במסירות נפש והחזירו את ישראל אל הדרך הנכונה, ומשה רבינו היכן היה?
כן קשה מכיון שבמדבר היתה התנהגות על טבעית ירידת המן ענני כבוד ובארה של מרים ועוד, ואם כן איך קרה זה שהלויים שהלכו במסירות נפש נהרגו מהם ארבע משפחות?
ולכאורה אולי יש לומר על פי מה ששמעתי בשם כ״ק אדמו״ר מליובאוויטש (והוא מודפס) ביאור על מ״ש ברש״י על הפסוקים (דברים ל״ב מ״ח) וידבר ה׳ אל משה בעצם היום הזה לאמר עלה אל הר העברים וגו׳ ז״ל:
בג׳ מקומות נאמר בעצם היום הזה נאמר בנח… לפי שהיו בני דורו אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחים אותו ליכנס בתיבה ולא עוד אלא אנו נוטלין כשילין וקרדומות ומבקעין את התיבה אמר הקב״ה הריני מכניסו בחצי היום וכל מי שיש בידו למחות יבוא וימחה.
במצרים נאמר בעצם היום הזה הוציא ה׳ לפי שהיו מצריים אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בהם אין אנו מניחין אותן לצאת ולא עוד אלא אנו נוטלין סייפות וכלי זיין והורגין בהם אמר הקב״ה הריני מוציאן בחצי היום וכל מי שיש בידו למחות יבוא וימחה.
אף כאן במיתתו של משה נאמר בעצם היום הזה לפי שהיו ישראל אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו… אמר הקב״ה הריני מכניסו בחצי היום עכ״ל רש״י.
ואין כתוב כאן וכל מי שיש בו כח למחות יבוא וימחה, דאם בני ישראל היו עומדים בתפלה ומבקשים שמשה רבינו יכנס עמהם לארץ ישראל היו מבטלים את הגזרה והיה נכנם לארץ עכד״ק.
וי״ל דמכיון שלא עמדו בתפלה, ונתיאשו והשלימו עם כך שהם נשארים בלי משה רבינו, לכן לא היה משה רבינו יכול לעצור אותם מלחזור שמונה מסעות, כי חסר היה בהתקשרות למשה רבינו, ורק במסירות הנפש של בני לוי חזרו.
ולכן מובא כאשר נעשה להם נס ונהרגו הגויים שארבו לישראל כאשר הלכו בנחל בין ההרים וההר של מואב נתקרב להר של ארץ ישראל ומחצו ההרים את הגויים והמיתום וכתוב (במדבר כ״א י״ז) אז ישיר ישראל… עלי באר ענו לה ולא מוזכר משה מכיון שאחר שנגזרה הגזרה שלא יכנס לארץ, התחיל סדר שעם ישראל יתעורר לבד ללכת בדרך הנכונה, בלי ההדרכה של משה, הגם שהוא נשאר המנהיג והמלך כל הזמן שהיה עמהם.
ולכן כתוב שם (כ״א יי׳ז) וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי והגם שבס׳ דברים (ב׳ י״ז כתוב וידבר ה׳ אלי לאמר… ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמרי ומובא שמשה רבינו העמיד חמה כמו יהושע מ״מ מוזכר גם בפסוק שישראל שלח מלאכים הגם שמשה רבינו נלחם בסיחון ועוג מ״מ כבר היה תפקיד לישראל, יותר מלפני הגזרה שנגזרה שמשה יפרד מהם וישאר בעבר הירדן, וכמ״ש וזה גם היה הכנה וחיזוק שיוכלו לעמוד בשליחות האלוקית שלהם, גם אחרי הסתלקות משה מהם.
הגם שגם לאחר ההסתלקות נשאר משה רבינו רעיא מהימנא הממשיך כח לכל יהודי להיות קשור לקדושה וכן שאר הרועים וכל הענינים הם מכבשי דרחמנא שכך הקב״ה רצה כביכול שעם ישראל ימשיך אלוקות בעולם בלי ההנהגה הגלויה של משה רבינו וכמ״ש רצה הקב״ה להיות לו דירה בתחתונים, שדוקא ע״י הירידה הגדולה מבחינת גילוי אלוקות והנסיונות והמסירות נפש של עם ישראל בכל הדורות בחושך הנורא משלימים את תיקון העולם.
כידוע המובא בחכמת האמת הכונה על מ״ש והארץ היתה תהו ובוהו וחושך על פני תהום שמרמז על שבירת הכלים והקב״ה ברא כדי שהאדם יתקן את השבירה שבבריאה, וזה ע״י שהחושך יביא אותו לצמאון גדול לאור האלוקי. וכמובא גדולים בעלי תשובה מצדיקים גמורים דמשכין ליה בחילא יתיר שהבעל תשובה שנפל לתחתית החושך מתעורר ביתר עוז מצדיק להתדבק באלוקות מכיון שמרגיש יותר מצדיק שהוא אין ואפס, ואין עוד מלבדו יתברך. עכ"ל.

Print Friendly, PDF & Email
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 3 חודשים

לרב רזיאל שלום
שאלתך טובה, ולא מצאתי מי שעוסק בה – למעט ספר אחד – מגדל צופים [לגר"ד אקסלרוד] ואצטט את דבריו:
ברש״י פ׳ פנחס (כ״ו י״ג) ז"ל לזרח הוא צוחר לשון צוהר אבל משפחת אוהד בטלה וכן חמש משבט בנימין שהרי בעשרה בנים ירד למצרים וכאן לא מנה אלא חמשה וכן אצבון לגד הרי שבע משפחות ומצאתי בגמרא ירושלמית שכשמת אהרן נסתלקו עני כבוד ובאו הכנענים להלחם בישראל ונתנו לב לחזור למצרים וחזרו לאחוריהם שמונה מסעות מהר ההר למוסרה שנאמר ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה שם מת אהרן (דברים י׳ ו׳) והלא בהר ההר מת רממוסרה עד הר ההר שמונה מסעות יש למפרע אלא שחזרו לאחוריהם ורדפו בני לוי אחריהם להחזירם והרגו מהם שבע משפחות ומבני לוי נפלו ארבע משפחות משפחת שמעי ועזיאלי ומבני יצהר לא נמנו כאן אלא משפחות הקרחי והרביעית לא ידעתי מה היא עכ״ל
ובדברים שם כתב רש׳׳י ז״ל…אלא אף זו מן התוכחה ועוד עשיתם זאת כשמת אהרן בהר ההר לסוף ארבעים שנה…ונתתם ראש לחזור למצרים וחזרתם לאחוריכם שמונה מסעות עד בני יעקן עכ״ל
ומדברי רש׳׳י כאן משמע שכל בני ישראל חזרו לאחוריהם כי הרי בספר דברים כתוב בתחלתו אשר דבר משה אל כל ישראל.
וצריך כאן ביאור דהרי בכל המקרים שהיה התנהגות כזו כגון בחטא העגל והמרגלים וכו׳ עמד משה רבינו בשער המחנה והיתה התגלות שכינה ועצרו את את החוטאים. וכאן משכו החוטאים את כלל ישראל לאחוריהם שמונה מסעות, ולכאורה משמע שגם משה רבינו והמשכן נסעו עמם, ומוזכר רק שהלויים נלחמו במסירות נפש והחזירו את ישראל אל הדרך הנכונה, ומשה רבינו היכן היה?
כן קשה מכיון שבמדבר היתה התנהגות על טבעית ירידת המן ענני כבוד ובארה של מרים ועוד, ואם כן איך קרה זה שהלויים שהלכו במסירות נפש נהרגו מהם ארבע משפחות?
ולכאורה אולי יש לומר על פי מה ששמעתי בשם כ״ק אדמו״ר מליובאוויטש (והוא מודפס) ביאור על מ״ש ברש״י על הפסוקים (דברים ל״ב מ״ח) וידבר ה׳ אל משה בעצם היום הזה לאמר עלה אל הר העברים וגו׳ ז״ל:
בג׳ מקומות נאמר בעצם היום הזה נאמר בנח… לפי שהיו בני דורו אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחים אותו ליכנס בתיבה ולא עוד אלא אנו נוטלין כשילין וקרדומות ומבקעין את התיבה אמר הקב״ה הריני מכניסו בחצי היום וכל מי שיש בידו למחות יבוא וימחה.
במצרים נאמר בעצם היום הזה הוציא ה׳ לפי שהיו מצריים אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בהם אין אנו מניחין אותן לצאת ולא עוד אלא אנו נוטלין סייפות וכלי זיין והורגין בהם אמר הקב״ה הריני מוציאן בחצי היום וכל מי שיש בידו למחות יבוא וימחה.
אף כאן במיתתו של משה נאמר בעצם היום הזה לפי שהיו ישראל אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו… אמר הקב״ה הריני מכניסו בחצי היום עכ״ל רש״י.
ואין כתוב כאן וכל מי שיש בו כח למחות יבוא וימחה, דאם בני ישראל היו עומדים בתפלה ומבקשים שמשה רבינו יכנס עמהם לארץ ישראל היו מבטלים את הגזרה והיה נכנם לארץ עכד״ק.
וי״ל דמכיון שלא עמדו בתפלה, ונתיאשו והשלימו עם כך שהם נשארים בלי משה רבינו, לכן לא היה משה רבינו יכול לעצור אותם מלחזור שמונה מסעות, כי חסר היה בהתקשרות למשה רבינו, ורק במסירות הנפש של בני לוי חזרו.
ולכן מובא כאשר נעשה להם נס ונהרגו הגויים שארבו לישראל כאשר הלכו בנחל בין ההרים וההר של מואב נתקרב להר של ארץ ישראל ומחצו ההרים את הגויים והמיתום וכתוב (במדבר כ״א י״ז) אז ישיר ישראל… עלי באר ענו לה ולא מוזכר משה מכיון שאחר שנגזרה הגזרה שלא יכנס לארץ, התחיל סדר שעם ישראל יתעורר לבד ללכת בדרך הנכונה, בלי ההדרכה של משה, הגם שהוא נשאר המנהיג והמלך כל הזמן שהיה עמהם.
ולכן כתוב שם (כ״א יי׳ז) וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי והגם שבס׳ דברים (ב׳ י״ז כתוב וידבר ה׳ אלי לאמר… ראה נתתי בידך את סיחון מלך חשבון האמרי ומובא שמשה רבינו העמיד חמה כמו יהושע מ״מ מוזכר גם בפסוק שישראל שלח מלאכים הגם שמשה רבינו נלחם בסיחון ועוג מ״מ כבר היה תפקיד לישראל, יותר מלפני הגזרה שנגזרה שמשה יפרד מהם וישאר בעבר הירדן, וכמ״ש וזה גם היה הכנה וחיזוק שיוכלו לעמוד בשליחות האלוקית שלהם, גם אחרי הסתלקות משה מהם.
הגם שגם לאחר ההסתלקות נשאר משה רבינו רעיא מהימנא הממשיך כח לכל יהודי להיות קשור לקדושה וכן שאר הרועים וכל הענינים הם מכבשי דרחמנא שכך הקב״ה רצה כביכול שעם ישראל ימשיך אלוקות בעולם בלי ההנהגה הגלויה של משה רבינו וכמ״ש רצה הקב״ה להיות לו דירה בתחתונים, שדוקא ע״י הירידה הגדולה מבחינת גילוי אלוקות והנסיונות והמסירות נפש של עם ישראל בכל הדורות בחושך הנורא משלימים את תיקון העולם.
כידוע המובא בחכמת האמת הכונה על מ״ש והארץ היתה תהו ובוהו וחושך על פני תהום שמרמז על שבירת הכלים והקב״ה ברא כדי שהאדם יתקן את השבירה שבבריאה, וזה ע״י שהחושך יביא אותו לצמאון גדול לאור האלוקי. וכמובא גדולים בעלי תשובה מצדיקים גמורים דמשכין ליה בחילא יתיר שהבעל תשובה שנפל לתחתית החושך מתעורר ביתר עוז מצדיק להתדבק באלוקות מכיון שמרגיש יותר מצדיק שהוא אין ואפס, ואין עוד מלבדו יתברך. עכ"ל.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

3 + 9 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות