שאל את הרב – השאלותקטגוריה: תנ"ךהאם זה נכון ששמשון הוא אבא של גלית הפלשתי??
kahan asked 4 שנים ago

0 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 4 שנים ago

מה ששמעת אכן מובא בספרים הקדושים.
החתם סופר [תורת משה עה"ת הפטרת נשא] כותב שכאשר הביאו הפלשתים את נשיהם לבית האסורים שם נאסר שמשון, על מנת שיתעברו ממנו גיבורים כמותו [וכפי שחז"ל דרשו ויהי טוחן בבית האסורים על דרך 'תטחן לאחר אשתי'] שהובאה גם ערפה, ונתעברה ממנו, וילדה את גלית.

הדברים הובאו גם בספרו של הגאון רבי חיים סופר שליט"א [הדר יעקב, ח"ה סי' טז עמ' נג], והוסיף שם ששאלו את הגאון רבינו חיים קנייבסקי שליט"א מקור לדברי החת"ס והוא השיב שראה פעם תוספתא על תרגום יונתן והעתיק אותה ושם כתוב במפורש כדברי החתם סופר הנ"ל. והוסיף שמן הסתם החת"ס לא ראה את התוספתא, אלא ראה זאת במפרשים אחרים שציטטוה ע"ש.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

7 + 16 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב