.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: מנהגלמה לא שואלים מה נשתנה על 4 כוסות?
שירה עוזרי נשאל לפני שנה 1

למה לא שואלים מה נשתנה על ד' כוסות כמו בשאר הדברים ששואלים עליהם מה נשתנה?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

לשירה שלום
בשאלה זו עסקו רבים, ואנו נזכיר כמה מן התירוצים שנאמרו בענין.
נקדים ונאמר – שלדעת הרשב"ם "מזגו לו את הכוס וכאן הבן שואל כו" שמבאר שהבן שואל אם הוא חכם מה נשתנה שעכשיו מוזגין לו כוס שני קודם אכילה? וכ"כ השו"ע [תעג-ז]. הרן והמהר"ם חלוה והמאירי מפרשים שהבן שואל מדוע עקרו את השולחן. משמעות הדברים שהמטרה היא שהבן ישאל שאלות מעצמו כנ"ל, והמה נשתנה נועד למי שאינו חכם לשאול מעצמו ואביו צריך ללמדו לשאול.
מכל מקום תירוצים רבים נאמרו בראשונים ואחרונים מדוע לא תיקנו כזאת שאלה במה נשתנה.
האברבנאל [וכן כיוון היעב"ץ מדעתו] שבמה נשתנה אנו שואלים רק על הפכים, מדוע אנו עושים דברים סותרים – שיש בהם צד חירות מחד, וצד עבדות מאידך.  מצה – לחם עוני ועבדים, מרור המסמל שעבוד ומרירות, ומאידך שאר ירקות המורים על חירות. מטבילים קודם הסעודה כדרך הגדולים והחשובים דרך חירות, ומטבילים פעם שניה תוך הסעודה – דרך שפלות – בירק מר כעניים במקום לאכול מיד בשר וכו'. וכן אנו מסובים דרך חירות בעת שאוכלים מצה שהיא תזכורת לשעבוד וכניעה. ולכן אין שואלים על ד' כוסות שאין בהם דבר המורה על חירות, שלפעמים גם המשועבדים ירבו בשתיה.
המהר"ל ותירץ בספר גבורות ה' על הגש"פ שד' כוסות הם מדרבנן, ולכן לא מקשיהם עליהם במה נשתנה. ומה שמקשים על ההסיבה שהיא דרבנן, כיון שתיקנו אותה לצורך הדאורייתא – אכילת המצה. ומה שמקשין על המרור והטיבול שהם מדרבנן, כיון שמדובר בנוסח שהיה לפני החורבן ואז המרור היה מדאורייתא, ובנוגע לטיבולים – היות וטיבול שני שייך במרור שהיה מדאורייתא.
בספר ברכת רפאל – פסח [סי' לה] כתב ליישב שאין צורך לשאול על זה, כיון שהשאלות נועדו לשם התשובות – למה אוכלים מצה? כיון שבצקם כו' למה אוכלים מרור? מפני שוימררו את חייהם כו' ולפ"ז מובן מדוע לא שואלים על ד' כוסות – כיון שהתשובה של מדוע מסובים – עונה גם על השאלה של הד' כוסות – שענין ההסיבה שחייב אדם להראות עצמו כאילו הוא עצמו ממצרים ולכן מסיבים דרך חירות, וגם חיוב ד' כוסות הוא משום דרך חירות שחייב אדם להראות עצמו כו', ואין צורך לייחד לזה שאלה נוספת.
הגר"ח קנייבסקי זלה"ה [מועדי הגר"ח ב' קע"ח] ולהבהחל"ח – הגר"מ מזוז [מקור נאמן א' סי' תתקע"ז] משיבים שבזמנם היו רגילים בשתיית יין הן בסעודה והן מחוץ לסעודה [כפי שראינו שתקנו לאבל עשר כוסות יין – כתובות ח:] בחול ובשבתות, ולכן אין זה דבר מתמיה שהילד ישאל עליו. [מעי"ז ברשב"ץ ובמהר"ל].
הרש"ש מיישב שהתינוקות שואלין רק מהשינויים שהם רואים בקערה שמביאין לפני בעה"ב, ושם אינו רואה את הכוסות.
המלבי"ם [שיח אליהו] יישב שכל התמיהות שבמה נשתנה נוגעות לזכרון המאורעות, מרור – לזכר וימררו וכעזה"ד, אבל ד' כוסות הם מרמזים על הגאולה העתידה וכן אין לו שייכות עם ה'מה נשתנה'.
אני לכשעצמי חשבתי לתרץ פשוט – כיון שהילד עדיין לא רואה שום דבר משונה – הרי כוס ראשונה – קידוש – עושים בכל שבת ויו"ט, אלא מה – כוס שניה – הרי ישתו אותה רק צמוד לסעודה, ומדוע שישאל על זה כעת? ושו"ר שכן תירצו באגרו"ק [ח"ב שנ] והרש"ש [פסחים קטו:]

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

17 + 16 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות