שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהלצאת עם טלית מקופלת מבית הכנסת
חנניה asked 2 שנים ago

שמעתי בשיעור הכנה משבת לחול שאמרת שאם אדם יוצא עם טלית בכיס שלה בשבת הוא מכין משבת לחול .
בילקוט יוסף הוא אומר רק שטוב להחמיר לצאת מעוטף מדין עירוב ולא מדין הכנה .האם כבודו יכול להסביר למה התכוון ואם הרב עובדיה יוסף זצ"ל סובר כך?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
בכל שאלה בנוגע לשיעור מסוים, אבקש לשלוח קישור לשיעור המדובר, כדי שאוכל להתייחס לדברים שנאמרו. קשה להתייחס כשאני לא שומע בדיוק מה נאמר על ידי בשיעור.

לעצם הענין – אני מבין שבשיעור הוספתי את הענין שיש להזהר גם כן בקיפול הטלית משום מכין משבת לחול.

 

הנה בדין קיפול הטלית כסדרה בחול רבים הם הפוסקים החוששים משום מכין משבת לחול, כשיטת התוס'. וכן פסק הרב בן איש חי.

ואם מקפלה שלא כסדרה הראשון – רבים כתבו להתיר בשופי, ואף הרב בא"ח התנסח לגבי טלית של מצוה "יש להקל".

ומאידך יש שכתבו להחמיר אף בזה, וכך מחמירים רבים מבני התורה שלא לקפל כלל הטלית בשבת.

וכן כתב הקרבן נתנאל שיש בקיפול טלית משום מכין משבת לחול, וכ"כ בחיי אדם שכל ההיתר שמקפל שלא כסדר קיפולו הראשון הוא בדוקא כשרוצה ללבשו בשבת, אל"כ אסור  משום שטורח משבת לחול.  וכ"כ בשו"ת מחנה חיים, וכן מדויק מהמג"א סי' י"ד סק"ט, וכ"כ בש"ע הגר"ז לאסור מטעם מכין. וכ"כ מהרש"ם בדע"ת שכל ההיתר לקפל בשינוי הוא רק אם במוצ"ש חוזרו ומקפלו כרגיל, שלא יהיה בגדר מכין. וכן פסק בשמירת שבת כהלכתה.

דעת הגר"ע יוסף זלה"ה להתיר בזה, אך כבר צייננו לא פעם שאנו בשיעורינו מזכירים שיטות של פוסקים נוספים, בפרט כאשר הם מחמירים וראוי לחוש לשיטתם.

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

20 + 5 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב