שירה asked 2 שנים ago

לפי הדעה שאסתר היתה אשתו של מרדכי, מדוע נלקחה אסתר לבית המלך? הרי המלך חיפש בתולות?
לכאורה כל שהיה עליה לעשות הוא להגיד שהיא כבר נשואה ואז לא ייקחו אותה?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 2 שנים ago

שלום
כתוב במדרש [ילקוט שמעוני אסתר רמז תתרנג]:

"ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, אמר רבא בקש לטעום טעם בתולה טועם, טעם בעולה טועם, הדא הוא דכתיב למנצח על אילת השחר מה אילה זו רחמה צר וכו' (כתוב בתהלים במזמור כ"ב). ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים [ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וקשה למדרש והרי כבר אמרת "מכל הנשים"? על זה משיב], א"ר חלבו מהו מכל הנשים, אלא אף נשי האנשים היו מביאין לו", 

וישנם דברים מפורשים יותר בחתם סופר המבארים מדוע באמת לבסוף אף הובאו לפניו הבעולות:

ואם תאמר והרי נאמר 'ויקבצו את כל נערה בתולה' ואסתר היתה בעולה כדכתיב לקחה מרדכי לו לבת ב ז ואיתא במסכת מגילה תני משום ר' מאיר אל תקרא לבת אלא לבית דהיינו אשתו כדאיתא במסכת יומא ביתו זו אשתו?
ונראה ליישב על פי הא דאיתא במסכת מגילה דף יב ב אמר רב מאי דכתיב כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרוש אולת משלי כל ערום יעשה בדעת זה דוד דכתיב ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה מלכים כל מאן דהוי ליה ברתא אייתה ניהליה וכסיל יפרוש אולת דוד אחשורוש דכתיב ויפקד המלך פקידים וגו' כל מאן דהוה ליה ברתא איטמרה מיניה פרש הש"י דוד לא ביקש אלא נערה אחת לפיכך כל אדם הראה לשלוחיו את בתו אולי תיטב בעיניו ואחשורוש כסיל צוה לקבץ את כולן הכל יודעין שלא יקח אלא אחת ואת כולן יבעל מי שיש לו בת היה מחביאה.
אלא דלכאורה קשה דהרי אחשורוש רצה נערות בתולות ואם כן יכולין היו הנערות לטעון שהם בעולות ובכך להתחמק מאחשורוש!?
אלא צריך לומר שהפקידים לא האמינו לשום אחת מהן [עכ"ל החתם סופר].

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

4 + 15 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב