.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותמדוע גם הגונב שה וגם הגונב שור – משלמים כפל, ולא מקילים על הגונב שה, על שנתבזה?
יואל נשאל לפני שנה 1

שלום לרב,
חז"ל אומרים [ב"ק עט:] "אמר רבן יוחנן בן זכאי בא וראה כמה גדול כבוד הבריות שור שהלך ברגליו חמשה שה שהרכיבו על כתיפו ארבעה" [- מפני שנתבזה בו. רש"י על החומש].
ולא הבנתי – אם התורה התחשבה בבזיון של הגנב – אם כן למה רק כאשר טבח ומכר [שרק באופן כזה מתחייבים ארבעה וחמשה] התורה הקילה על הגנב שהתבזה, הרי גם אם לא טבח ומכר, אלא רק גנב שה, היה צריך להקל עליו ושישלם רק חצי, ולא כפל שלם.
או מאידך – שהגונב שה שהתבזה בו – ישלם כפל, והגונב שור – שלא התבזה – ישלם שלשה?

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שנה 1

ליואל שלום
שאלתך מצוינת, וכבר נשאלה בבית המדרש, ואצטט את השיטה מקובצת [שם]:

בא וראה כמה גדול כבוד הבריות שור שהולך ברגליו וכו'. וקשיא לי אי מהאי טעמא קנסיה רחמנא הכי אם כן גבי גנבה שמתחייב כפל בתרווייהו אמאי לא קנסיה רחמנא בשור שלשה שהלך על רגליו ושה שהרכיבו על כתפו כפל? ויש לומר דבגנבה מתחייב מיד כשמוציאו מרשותו אף על פי שאינו מרכיבו מה שאין כן בטובח שאין רגילות לטבוח עד שירכיבנו עד ביתו. מהר"י כ"ץ.

מהר"י כץ בשיטמ"ק מיישב שבזיון הגנב בגניבה – הוא לאחר ש'מעשה הגניבה' הסתיים. שהרי בעת שהוציאו מבית הבעלים – כבר הוא נתחייב בגניבה, אך בזיונו הוא רק לאחמ"כ כשלוקחו לביתו. לעומת זאת את הטביחה והמכירה הוא עושה בביתו שלו בד"כ, נמצא שבעת שהתבזה הוא עדיין באמצע מעשה ה'טביחה ומכירה'.
הבן יהוידע מיישב שמה שלא הקילו על הגונב שה בכפל, זה משום שבכפל 'לא נוגעים', כיון שהוא 'מידה כנגד מידה' על שרצה לחסר לחבירו שה, מחסרים אותו כנגד זה – שה. אם תגיד שיחסרוהו חצי, או שיחסרו את הגונב שור – פי שלשה, נמצא שכבר אינו מידה כנגד מידה!
לעומת זאת בארבעה וחמשה – שכאן העונש שלו הוא על ש'השתרש בחטא', ומנע אפשרות השבה לבעלים, כאן כבר ניתן להוסיף או להפחית בעונשו. ודפח"ח. 
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

17 + 18 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות