.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות כלליותמדוע תמיד במשנה שונה רבי את דברי בית שמאי לפני בית הלל?
אנונימי צוות נשאל לפני 8 שנים

שמתי לב שרבי תמיד שונה במשניות את דברי בית שמאי לפני בית הלל, וזה תמוה בעיני, הרי בית הלל הלכה כמותם, ומדוע לא נשנו תחילה?

כמו כן שמתי לב ששמאי מופיע במשניות לפני הלל, וגם כאן אותה השאלה.

תודה לכבוד הרב.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 שנים

שלום
אכן אתה צודק בשאלתך, ויש להבחין בית הקדמת בית שמאי לבית הלל, לבין הקדמת שמאי להלל, שבכל אחד מהם הטעם שונה.
הטעם שבית שמאי קודמים לבית הלל – מבואר במסכת עירובין [יג:] "מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כמותם? מפני ששונים דבריהם ודברי ב"ש [הגם שחולקים עליהם], ולא עוד אלא שמקדימים דברי ב"ש לדבריהם". והיות וראה התנא שכך נהגו בית הלל להקדים לב"ש, לכן תמיד שנה התנא במשניות ב"ש תחילה.
בנוגע להלל ושמאי – קשה לומר זאת, היות והלל עצמו היה נשיא, ולא מסתבר שהיה מקדים דברי שמאי שהיה אב"ד, וכן לא הוזכרה בו מעלה זו 'שהיה מקדים דברי שמאי לדבריו'.
ולכן אומרים התוס' [חגיגה טז ד"ה שנים] שאצל שמאי והלל נובע הדבר מסיבה אחרת.
במשנה במסכת חגיגה [ב,ב] נשנו החולקים בדין סמיכה זוגות זוגות, והקדים תמיד את הנוקטים שלא לסמוך, ואח"כ את האומרים לסמוך, והיות ושמאי אומר שלא לסמוך – הקדימו להלל, ומסיבה זו נקט בכל מקום שמאי בראשונה, היות וכאן הזכירו בראשונה.
וע"ע בתוס' רי"ד [שבת טו:] שמבאר בטעם הקדמת ב"ש לב"ה משום שב"ש מחודדים היו יותר מב"ה ולכן להם זכות הקדימה.

מאידך התפארת ישראל בבועז [במשנה חגיגה שם] כותב שאחר מחילת רבותינו בעלי התוספות – דבריהם דחוקים – שרק בגלל שכאן מפאת ההכרח הזכיר שמאי תחילה, לכן בכל מקום יזכירו תחילה? ולכן מבאר שיתכן ששמאי היה זקן יותר מהלל, וגם בני ישיבתו היו חריפים יותר, ולכן פעמים היה הלל בענתנותו כפוף ויושב לפני שמאי כאחד מן התלמידים [כמובא בשבת יז.] וגם בני ישיבתו של הלל הקדימו מסיבה זו בענוותנותם את דברי ב"ש לדבריהם. ורבי הקדוש שהיה מבני בניו של הלל בענוותו היתירה [ע' סוטה מט] כשסידר המשניות הקדים ג"כ דברי ב"ש לדברי ב"ה. ע"כ דבריו.
[וע"ע ברב חיד"א בעין זוכר (מע' ב' אות כח), וע"ע בספרו פתח עינים אבות (פ"א מי"ב) שמבאר בדרך אחרת].

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

4 + 15 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות