שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועמדוע ה' מבשר על הולדת יצחק – פעמיים?
עידן asked 3 חודשים ago

בס"ד שלום לרב!
מדוע יש פעמיים בשורה על הולדת יצחק גם בסוף פרשת לך לך וגם בתחילת פרשת וירא?

Print Friendly, PDF & Email

1 Answers
בועז שלוםבועז שלום צוות answered 3 חודשים ago

לעידן שלום
התשובה הפשוטה העולה לענ"ד היא שבסוף פ' לך לך הבשורה הייתה לאברהם. לא מובא גם שאברהם מסר זאת לשרה. [יתכן שהיות ואברהם לא צווה באופן מפורש לומר זאת לשרה, הוא לא אמר זאת, שכל שאינו ב"אמור" הרי הוא ב"בל תאמר"]. וכעת באו המלאכים לבשר את שרה.
וזה מדויק גם כן בכל הלשונות שהובאו בחז"ל ובמפרשים שביאת המלאכים "לבשר את שרה" ולא אמרו "לבשר את אברהם ושרה".
וכן אנו רואים שלפני הבשורה הם שואלים "איה שרה אשתך", היות ועיקר ביאתם היא לבשרה.
וראיתי בספר 'רביד יוסף' [טמפלר, על הפרשה] שעונה על השאלה הזאת שכל אמירה שנשנתה פעמיים כמוה כשבועה, ולכן רצה שלא יהיה פקפוק בדבר ונשבע על זה.

ובענין הבשורה הקודמת – והטעם שלא בישר אברהם זאת לשרה – עי' רמב"ן [בראשית פרק יח פסוק טו] שהתקשה בזה והשיב:

"וראוי שנאמר עוד כי אברהם לא גילה לה הנאמר לו מתחילה (לעיל יז יט) אבל שרה אשתך יולדת לך בן. אולי המתין עד שלוח השם אליה הבשורה ביום מחר, כי ידע כי לא יעשה ה' אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים (עמוס ג ז). או מרוב זריזותו במצות היה טרוד במילתו ומילת עם רב אשר בביתו, ואחר כן בחולשתו ישב לו פתח האהל, והמלאכים באו טרם שהגיד לה דבר":

Print Friendly, PDF & Email

Your Answer

6 + 16 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב