שאל את הרב – השאלותקטגוריה: השקפהמדוע לא נקראו התנאים על שם האבות?
Avatarאנונימי צוות נשאל לפני 2 שנים

שלום הרב,

ידוע שהתנאים ברובם המוחלט לא נקראו על שם האבות הקדושים או אחד מגדולי האומה. מדוע זה כך?

Print Friendly, PDF & Email

1 תשובות
בועז שלוםבועז שלום צוות נענה לפני 2 שנים

כבר קדמך הרב חיד"א בתמיהה זו [ספר שם הגדולים – חלק גדולים – מערכת א אות לה]:
"מר רב אברהם גאון – הוזכר בתשובת רב שרירא גאון אשר הובא בספר יוחסין:
וראה זה חדש שלא מצינו בתנאים שבמשנה והברייתא תנא ששמו אברהם וגם באמוראים לא מצאתי כעת בספר יוחסין. כי אם באמוראים מייתי תני אברם. גם שם יצחק בתנאים שבמשנה לא יש מי ששמו יצחק, אך בברייתא ובזהר הקדוש יש, ובאמוראים הרבה יש ששמם יצחק, ובשם יעקב [א.ה. להבדיל מהשם "ישראל" שלא נמצא כלל] יש זכר במשנה ובברייתא והרבה בש"ס, ומהגאונים ואילך נשתרבבו שמות אברהם יצחק ויעקב בגאונים וברבנים ובכל המון ישראל עד היום הזה. וגם באות מ"ם להלן (עיין רב משה גאון) הבאתי שמצאתי בכ"י מי שהפליא שלא היה בתנאים ואמוראים מי שנקרא משה עד הגאונים ע"ש":
ועיין עוד בדברי הרב חיד"א במקור החסד [אות ג׳ בפירושו על הספר חסידים] שהאריך בענין השמות של האבות שלא מצינו שנקראו התנאים בשמות אלו ורק בזמן האמוראים, וסיים שם הדרינן לענין שצוה רבינו [בעל ספר חסידים] לזרעו שלא יקראו בשמות אברהם יצחק ויעקב ומשה כמדת חכמי התלמוד ע״ה [שנזהרו שלא לקרוא בשמות אלה] אחרי שהעידו חכמי דורו של רבינו שאילו היה בדורם [של האבות] היה כאחד מהם, אלו [הקדמונים התנאים והאמוראים] שהיה מקום להשוות אותם באיזה ערך לאבות העולם – נזהרו בזה ביותר, אבל אחר שנדלדלו הדורות ואין יחס כלל וכלל לקדושת איתני תבל [האבות הקדושים], שפיר אנו קוראים בשם אבותינו, ויקויים בנו ברכת ישראל סבא ויקרא בהם שמי ושם אבותי וימו לרוב בקרב הארץ ע״ש.
ועיין עוד בשו"ת להורות נתן [חלק ט סימן ז] שהאריך בזה ותורף דבריו שבאמת כל התנאים היו בחינת משה רבינו, אברהם יצחק ויעקב, שהם היו נשמות כלליות, ומהאי טעמא לא נקראו בשמות אלו כי שמות אלו אינם מייחדים אותם איש מרעהו, ואדרבה כל התנאים והאמוראים כללו בהם בחינות נשמות הנ"ל. ע"ש באורך.

Print Friendly, PDF & Email

השאלה שלך

19 + 13 =

השיעורים באתר לרפואת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה בתושח"י

קרא פרק תהלים לרפואתו>>

 

דיסק חדש!!

הלכות הבוקר

מכתב מאליהו כרך ה'

תרי עשר - א-ב