.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: הלכהמדוע מתענים הבכורות בערב פסח, הרי על נס ההצלה שלהם צריכים לעשות סעודת הודאה?
אנונימי צוות נשאל לפני 6 שנים

שלום לכבוד הרב,

לא ברורה לי סיבת התענית בערב פסח, שאם זה בגלל הנס שנעשה לבכורות של ישראל שלא מתו – מדוע שיתענו? אדרבה יש להם להודות על הנס בשמחה של סעודה ולא תענית?

תודה!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 6 שנים

שאלה זו נשאלה על ידי גדולים, ובספר 'והאיש מרדכי' [רביבו עמ' רמב] העלה שאלה זו והתירוצים שנאמרו בה:
הנה מרן בסימן ת״ע סעיף א׳ כתב שהבכורות מתענין בערב פסח בין בכור מאב בין בכור מאם. והטעם כתב הטור משום זכר לנס שניצולו ממכת בכורות.
אבל מה שקשה על דין זה, שהרי היה צריך להיות הפוך, דאם ניצולו ראוי להם לקבוע ערב פסח ליום שמחה והודאה ולא ליום תענית דלא מצינו שבשביל הצלה חייבין לצום?
ואחר זמן מצאתי שבספר מועדים וזמנים חלק ג׳ סימן קס׳׳ט שבאמת שאל את השאלה הזו, ומוסיף בשאלה דאפילו שמצינו תענית אסתר, זה לא היה על הישועה אלא זכר לצומות וזעקתם בימי מרדכי ואסתר, אבל כאן הבכורות ניצולו ופסח הקב״ה על בתי ישראל, אם כן היה להם לשמוח ולא לצום.
ומביא שם שמצא בספר ״נימוקי אורח חיים״ שמביא בשם צדיק אחר שטעות סופר בשלחן ערוך וצריך לומר הבכורות ״מתענגים״ בערב פסח, במקום הבכורות ״מתענים״ בערב פסח. וכתב על זה הרב שם וז״ל: וח״ו לומר דבר זה נגד כל רבותינו הראשונים והאחרונים ומנהג כל בית ישראל, ובירושלמי מפורש שצמים, ותיקון זה הוא הבל הבלים, וכן העיר שם ב״נימוקי אורח חיים״ גופא. עכ״ל.
ולכן מפרש שם טעם חדש למה הבכורות צריכים להתענות בערב פסח וז״ל: דהנה ידוע שבליל פסח שניצולו ממכת בכורות, הוקדשו אז הבכורות לעבודה בבית המקדש, ורק בחטא העגל כיון שנפגמו בהאי חטא העביר הקב״ה העבודה ללויים, אבל ביציאת מצרים נתקדשו, ועל כן כיון שמגיע ליל פסח שאז ניצולו ונתקדשו, יש עליהם קטרוג למה לא נשארו בקדושתם. על כן צמים קודם ליל פסח להראות שמצידם הם חוזרים בתשובה וראויים לעבודה. עכ״ל.
ובחידושי חתם סופר מפרש גם בזה וכותב, דגם אז התענו הבכורות, כשחששו שמא ימותו עם בכורי מצרים, ולכן מתענים גם היום זכר לצום זה.
וכתב על זה במועדים וזמנים [שם] דלא נתבאר בדבריו מדוע צמו, דהלוא ידעו שהקב״ה יפסח על בתי ישראל ומה להם לצום? ואולי פחדו מקטרוג מלאכי השרת מה נשתנו אלו מאלו, ועל ידי הצום ניכר שפיר השינוי בין ישראל למצרים וכל זאת צריך ביאור. עכ׳׳ל.
וראיתי שרבי זלמן אויערבאך זצ״ל גם שואל כאן שאלה על הענין של התענית, ולפי מה שהוא מתרץ מתורצת גם השאלה שלנו. כמובא במבקשי תורה פסח עמוד תקס״ב ענף ה׳ וז״ל: מדוע מי שהוא בכור עכשיו הוא זה שצריך לצום, ולכאורה כל הבכורים שהיו אז, המה וצאצאיהם וצאצאי צאצאיהם הם המה שצריכים לצום, כי הם היו צריכים להיהרג בליל פסח, אבל מה זה נוגע למי שהוא בכור עכשיו, וכי מפני שאני עכשיו בכור אני צריך לצום עקב מה שהיה לבכורים דאז?
ולפיכך אני אומר שגדר צום זה שונה, דהנה עד לחטא העגל היתה העבודה בבכורות, ורק לאחר חטא העגל הואיל והלוים הרגו אלה שעבדו לעגל, נתבטלה הכהונה מהבכורות ועברה לכהנים. והנה עיקר הזכר של נס הפסח הוא שהקב״ה פסח על בתי ישראל ולא הרג את הבכורות, ומכח זה נתקדשו הבכורים וזכו שתהא העבודה על ידם. ומעתה יש להבין את גודל העלבון והכאב שהיה לבכורים בערב פסח, הרי אין לך יום שהקריבו בו כלל ישראל כל כך הרבה קורבנות כמו ערב פסח, וכמו שמובא בגמרא ששחטו כפליים ששים ריבוא פסחים. ומי היה צריך לעשות את העבודה? ודאי הבכורות, כי הלוא עצם הפסח הוא על שם הנס שפסח על בתי ישראל והציל את הבכורים ועל ידי זה נתקדשו הבכורים לעבודה, ולמעשה לא כן הוא אלא הכהנים הם המה שעושים את העבודה. ואילו הבכורים עומדים בחוץ, ועל זאת כאב ליבם עד מאד. ומה נורא היה העלבון שלהם לפני כל קהל ישראל. ״ונראה שזה היה מקור התענית של הבכורים ביום הקרבת הפסח, כי לעת כזאת איך יערב להם לאכול ולשתות. ולכן לא בא אוכל בפיהם כל היום, וגם קבעו לדורות לצום ביום זה לכפר על חטא העגל. עכ׳׳ל. עכ"ד "והאיש מרדכי".
 
מצאתי עוד ב'כל בו' שכתב בשם [הלכ׳ יום טוב סימן נ״ח] ה״ר דוד ב״ר לוי ז׳׳ל …טעם מכת בכורים, לפי שהיו [הבכורים] כומרי עבודה זרה שלהם, כפי מנהג הקדום שהיתה העבודה בבכורות, ואפשר שהמנהג היה אף באומות, ואפשר שהרבה היו מבכורי ישראל בזמן ההוא מן החטאים כמו שנתנבא עליהם הנביא ואמר איש שקוצי עיניו השליכו. ואף על פי כן המקום חס עליהם והצילם, ולכך ציוה עליהם לפדותם עכ״ל.
האורל"צ [ח"ג עמ' קמג] – כתב משום שאמנם נעשה להם נס, אך העושים לו נס מנכים לו מזכויותיו, ועל זה התענו.
 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

14 + 16 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות