.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות כלליותמדוע נענשו ישראל בגלות על חילולי שבת שעדיין לא עשו?
טל חן נשאל לפני 4 שנים

שלום לכבוד הרב ומועדים לשמחה
אשמח מאוד לקבל עזרה בהבנת דברי העץ והענף יוסף באסתר רבה פרשה א, סימן י.
מובא שם הפסוק השני שבמגילת אסתר, שעליו דרשו חז"ל שמלאכי השרת היו מדדין פתקים לה', כביכול בתרעומת על אחשורוש ששרוי בשלווה ועושה משתאות. העץ יוסף שהדבר נדרש כעין גזירה שווה מפסוק בספר נחמיה שבו נאמר שישראל חללו שבת בסחיטת ענבים כמדומני.
ובענף, הוא מסביר שאין להקשות מכך שהפסוק שבנחמיה אירע לאחר הזמן של תחילת מגילת אסתר, מכיון שה' בכוונה הביא פסוק מהעתיד להיות, מכיוון שרצה לרמוז לישראל שבגלל חילולי שבת קץ הגאולה מתעכב. שהרי בזמן שבית המקדש כבר נבנה, עדיין היו מחללים שבת, בעוד שהיה להם לשמור בזמן זה.
אולם קשה לי להבין את דבריו, בעיקר את סופם.
אני לא מבין איך מתוך שלא שמרו שבת בזמן שבית המקדש קיים, ניתן להבין שאי שמירת שבת מעכבת את בנייתו.
אנא עזרה!
תודה רבה

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 4 שנים

לטל מועדים לשמחה!
נצטט את דברי הענף יוסף:
רבונו של עולם בית המקדש חרב יותר מבואר ע"פ מה שאמרו לעיל סימן א' שאחשורוש ביטל את מלאכת בהמ"ק ע"י שטנה שכתבו לו בתחלת מלכותו ולכן לא היה ראוי שיהיה יושב הוא בשלוה באותן השנים ולא היה ראוי להניח לרשע הזה לעשות דבר שהוא חלול כבודו. לכן קאמר שהיה הגורם דבר זה החטא מה שכתוב בימים ההם ראיתי דורכים גתות בשבת ולא היה להם לישראל שביתה ומנוחה ביום הקדוש שצוה להם הקב"ה לשבות לכן ניתן השביתה והמנוחה לאחשורוש לעשות סעודה ומשתה. וזהו דכתיב בימים ההם שהוא מיותר שכבר כתיב ויהי בימי אחשורוש אך הוא לרמוז שגרם זאת זה דכתיב בימים ההם ראיתי דורכים גתות בשבת ור"ל שכאשר יש שביתה לישראל אין שביתה לאו"ה וכאשר אין שביתה לישראל יש שביתה לאו"ה [אור חדש] וכמו שכתבתי בעץ.
אמר להם תנו ימים כנגד ימים כו' קשה איך אמר תנו ימים כנגד ימים שנראה שאותן השש גרמו לו והלא זה היה קודם כמה שנים שהרי זה היתה בשנת ג' למלך אחשורוש. ואותו פסוק כתיב בנחמיה אחר שבנו בהמ׳׳ק והחומות בימי ארתחששתא האחרון בשנת עשרים. וא״כ איך אפשר לתת ימים אלו כנגד אותן הימים?
וי׳׳ל שהמלאכים המה ראו תמהו. שכפי הנראה כבר הגיע זמן נבואת ירמיה להבנות בהמ׳׳ק והיה ראוי להבנות. ולא די זה אלא רשע זה היה עושה מרזיחין. והיה ראוי שיענש כמו שעשו לבלשאצר כמו שאחז"ל שאמר בלשאצר מנה וטעה. אנא מנינא ולא טעינא כיון דחזי דמלי שבעין ולא אפריק אמר מדלא אפריק השתא ודאי לא מפרקי ואייתי מניא דבהמ״ק ואשתמש בהון כו' באופן שהמשתה הזה שעשה אחשורוש היה שמח לאיד שלנו ועל חורבן בהמ׳׳ק שחשב שלא יבנה עוד לפי דעתו. והיה ראוי שיענש כמו בלשאצר.
ובאמת נגזר שבעים שנה נגד שני שמיטה, והיינו אילו היו משמרים שבת. אבל כיון שלא שמרו שבת היו צריכים גלות נגד ימי השבת משבעים שנה. והוא ג״כ [תוספת של עוד] עשר שנים.
וזהו שהשיב להם הקב״ה שעונות ישראל היו מעכבים הקץ מחמת שחללו שבתות. והא ראיה על זה שאפילו אח׳׳כ בזמן שנבנה בהמ״ק שהיה ראוי שישובו בתשובה שלמה ולא יחללו את השבת והם היו מחללים. וא״כ ממה שהיה אח״כ הביא ראיה למה שהיו מקודם [וע׳ בספר שמן המור וביערות הדבש]. עכ"ל.
דברי הרב ברור מיללו.
הוכחת המדרש היא מזה שלאחמ"כ ראינו שחיללו שבת, וזה ראיה שגם בזמן הגלות היו מחללין שבת, וזה עיכבן עשר שנים נוספות בגלות.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

18 + 1 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות