.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: פרשת שבועמדוע נקט הפסוק בפרשת אמור 'ואשה גרושה מאישה' ולא אמר בסתם 'גרושה'?
איתמר נשאל לפני שבוע 1

שלום לכבוד הרב,

למה בפרשתנו הכתוב דייק "ואשה גרושה מאישה" ולא קיצר וכתב רק גרושה?
תודה רבה.

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני שבוע 1

לאיתמר שלום
הגמ' במסכת יבמות דף נב עמוד א אומרת לגבי אדם שנתן גט לאשתו ואמר לה הרי את מגורשת ממני ואינך מותרת לכל אדם, שזה נקרא "ריח הגט" והגם שאינה מותרת לכל אדם, נאסרה לכהונה וז"ל הגמ':
דתניא: [ויקרא כא] "ואשה גרושה מאישה לא יקחו". אפילו לא נתגרשה אלא מאישה, [ולא הותרה לאף אדם לא יקחו הכהנים]. והיינו "ריח הגט" שפוסל בכהונה. ע"כ.
ועוד המשנה ביבמות יבמות דף צב עמוד א לומדת מזה דבר נוסף, שאם אדם שאינו בעלה נתן לה גט – אינה נאסרת בזה לכהונה [ע"ש באיזה מקרה]"את זו דרש רבי אלעזר בן מתיא: "ואשה גרושה מאישה לא יקחו" [הכהנים – מלמד הכתוב שרק אם מקבלת אשה את הגט מ"אישה", הוא שנאסרת כגרושה לכה]ן. ולא [אשה המקבלת גט] מאיש שאינו אישה. ע"כ.
וראה עוד במשך חכמה ויקרא פרשת אמור פרק כא פסוק ז שהביא מהתורת כהנים (פיסקא יו"ד): יכול אף הצרה תהא כחלוצה ופסולה מן הכהונה? תלמוד לומר "ואשה גרושה מאישה" – שגירושיה ביד אישה [-בעלה], ולא שגירושיה ביד אשה. פירושו פשוט, דלכך נקט "מאישה", להורות שהגט לא תלוי רק בבעל [זולתה] שאינו צריך דעתה. לא כן בחליצה תלוי בדעת שניהם, ועד שיכונו שניהם. עכ"ל.
וכעת שו"ר שבתורה תמימה הביא לכל ג' הדרשות הנ"ל.

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

10 + 5 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות