.

אם אינך זקוק לישועה - אל תלחץ כאן

.

שיחה קצרה ובה התייחסות למצב היום

מתעסק בקריינות?

אנו זקוקים לך! >>>

השיעורים באתר לעילוי נשמת אביו של הרב,

ר' חיים בן סעדה זלה"ה

קרא פרק תהלים לעילוי נשמתו>>

 
שאל את הרב – השאלותקטגוריה: שאלות בלימודמדוע על פי התורה האונס חייב לשאת את האנוסה?
נריה נשאל לפני 8 שנים

שלום לכבוד הרב! התורה מחייבת אדם שאנס נערה בתולה לשאת אותה לאשה, מדוע עליה להענש? גם למדתי שזה רק בנערה – בין גיל 12- לגיל – 12.5, ולא אחרי כן, מה הטעם? תודה על כל השיעורים והלימוד שאנו לומדים מהרב!

Print Friendly, PDF & Email
1 תשובות
הרב בועז שלום צוות נענה לפני 8 שנים

שלום

כדי להבין את ציווי התורה, יש להבין את צורת החיים באותו הזמן.

נערה שלא הייתה בתולה הייתה נחשבת לפגומה, וסיכוייה להתחתן פחתו מאד, כפי שמצינו בתמר שנאנסה על ידי אמנון ומאס בה, וגדל חטאו האחרון שלא לקחה לו לאשה.

פעמים רבות הייתה הנערה מתרצה להתחתן אפילו עם האונס, ובלבד שלא תיוותר רווקה לכל ימיה.

עם כל זה, ציווי התורה שהאונס לא יוכל שלחה כל ימיו – הוא עונש לו ולא לה, והדבר תלוי בהסכמתה, שאם אינה חפצה בו – לא יוכל לשאתה.

בתורה ישנו דין נוסף – דין מפתה, שפיתה נערה בתולה בדרך ריצוי להיות עמו, והוא אינו חייב לשאת את מפותתו, וכשאינו נושאה – נותן קנס חמשים כסף, ואם נושאה – פטור. [להבדיל מן האונס שחייב בקנס בכל מצב, מעבר לכך שחייב לשאתה].

הרמב"ן [שמות פרק כב פסוק טו] מבאר את השוני בין אנוסה למפותה:

"ופירוש מהר ימהרנה לו לאשה [במפותה], שישלח לה סבלונות וצרכי חופה להיות לו לאשה… ואמר הכתוב בלשון הזה ולא אמר שיקחנה לו, כי אין מצוה עליו שישאנה רק אם רצה, ואם לא יחפוץ בה מתחלה יפרע [את הקנס חמשים כסף]. 

ואחרי כן אמר שאם ימאן אביה לתתה לו, שישקול על ידו כסף כמהר אשר יתנו האנשים לבתולות הנשואות להם, והטעם כי פסלה בעיני הבחורים ויצטרך אביה להרבות לה מתן [כדי שיקפצו עליה לשאתה], והם [הבחורים] לא יתנו לה מוהר, וראוי הוא שיפרענו המפתה:

…אבל חילק הכתוב בין אונס למפתה, ששם נאמר ולו תהיה לאשה לא יוכל שלחה כל ימיו והטעם, כי דרך ארץ [-מדרך העולם] להיות בחורי חמד מפתים בתולות בנות הגדולים היפות, ואיננו הגון [שנחייבנו לשאתה ובכך] שיהא חוטא נשכר [שגם חטא בפתויה, וגם יקבלנה כעת כאשה?], ולכן פירש שלא ישאנה על כרחם, [אלא] וישלם להם.

ובעבור שגם היא חטאה בדבר [בכך שנתפתתה לו] לא נתן עליו עונש שישאנה על כרחו, ודי שישלם הקנס.

וכן [מאידך, הטעם שבאונס הכריחוהו לשאתה הוא מפני ש]דרך בני הגדולים לאנוס בנות הפחותים במעלה, אשר אין להם כח כנגדם, ולכן אמר באונס ולו תהיה לאשה, על כרחו:

ועל דעת רבותינו (כתובות לט:) גם שם [באנוסה] בין היא בין אביה יכולין לעכב כי איננו הגון שיקחנה על כרחם, ויעשה עמה שתי רעות, ופעמים שתהיה נכבדת ממנו ולא יתכן שתתבזה בחטאו, והמשפט הישר שיהיו הנשואין בידה ולא בידו, שהוא ישאנה על כרחו, שלא יהיו בנות ישראל הפקר לבעלי הזרוע.

הרמב"ן ממשיך בדבריו לבאר מדוע ההלכה הזו של חיוב תשלומי הקנס נאמרה רק ב"נערה" – מגיל 12 עד 12.5, ואף בקטנה, החל מגיל 3 שנים [כדעת רבנן לאפוקי ר"מ הנוקט שבקטנה פטור] אך בבוגרת – מעל גיל 12.5 – לכולי עלמא פטור מן הקנס, אך חייב בבושת ופגם, מה הסיבה לכך? –

"והנה הדין הזה איננו רק בנערה כדין האונס… כי בידוע שהמפתה הבוגרת שלא ישלם כלום כי מדעתה עשה" [כך שלא מגיע לה קנס, היה עליה לשמור עצמה. משאין כן בגיל 12-12.5 עדיין אין דעתה שלימה, ובפחותה מבת 12 חייב המפתה לשלם הקנס, מפני שחז"ל קובעים שפיתוי קטנה נחשב כאילו אנסה, שהרי אין בה דעת כלל].

"אבל באונס… [הטעם שפטרוהו מקנס בבוגרת הוא] כי בעמדה על דעתה תשמר מאונס": [-עליה לשמור עצמה ולא לצאת מביתה ובכך לא להסתכן, כמעשה דינה שיצא לראות בבנות הארץ ואז אנסה שכם בן חמור, "וכל כבודה בת מלך פנימה"].

 

Print Friendly, PDF & Email
השאלה שלך

15 + 10 =

. כל שיעורי הרב במדיה דיגיטאלית!!

נגן דוקו סיקס עם כרטיסדיסקונקי 128נגן רויזו5דיסקונקי 256 03נגן רויזו + 128דיסקונקי 256תמונה משנת החלומות